Multilingual Turkish Dictionary

زوْدیاک

زوْدیاک : تورکجه فارسجا

ا.[فر]منطقة البروج. مسیر بیضی شکل حرکت انتقالی زمین را به 12 قسمت کرده‌اند و هر قسمت را برج نامند و هر برجی نمایندة یک ماه شمسی است