Multilingual Turkish Dictionary

زگلیجه

زگلیجه : تورکجه فارسجا

ص.جایی که شبیه مناطق زاج دار است. این اسم بر تعداد زیادی از روستاهای آزربایجان وجود دارد که به تحریف آن را «زگلوجه» می‌نویسند