Multilingual Turkish Dictionary

سؤیکه مک

سؤیکه مک : تورکجه فارسجا

مص.تکیه دادن. پشت به پشت هم دادن. لمیدن. متکی شدن. در جوار و متصل به هم قرار گرفتن