Multilingual Turkish Dictionary

چئینه میک

چئینه میک : تورکجه فارسجا

ص.غذایی که در دهان جویده و بیرون آورند