Multilingual Turkish Dictionary

کؤغا

کؤغا : تورکجه فارسجا

ا.چوب بلندی که سر آن قلاب مانند است برای کشیدن آب از چاه و کشیدن چیزی به طرف خود از آن استفاده می‌شود