Multilingual Turkish Dictionary

کؤمج

کؤمج : تورکجه فارسجا

ا.گیاه خزنده (گیاهی که روی زمین می‌خزد). کندوی زنبور عسل. نان کوله. نانی که به تنور افتاده و پخته. نوعی نان که در زیر خاکستر و آتش پخته می‌شود. به صورت کوماج به همین معنا وارد زبان فارسی شده است. همچنین به معنای چادری نیز استفاده شده است که به وسیلة ستون برپا می‌شود