Multilingual Turkish Dictionary

کؤهنه

کؤهنه : تورکجه فارسجا

مندرس
کارکرده
قدیمی
به صورت کهنه وارد زبان فارسی شده است

کؤهنه : تورکجه تورکجه

[صفت،فا] اسکی، اسکیمیش (فا:کهنه). old