Multilingual Turkish Dictionary

BABAYAN

BABAYAN : Turkish Risale

(Baba. C.) f. Tarikat babaları, şeyhleri. Bektaşi şeyhleri

BABAYAN : Ottoman Turkish

(Baba. C.) f. Tarikat babaları, şeyhleri. Bektaşi şeyhleri