Multilingual Turkish Dictionary

BACARATЇ BAĞLANMAQ

BACARATЇ BAĞLANMAQ : Az Turkish Farsi

مص.توانایی خود را از دست دادن. درمانده شدن. مهارت خود را گم کردن