Multilingual Turkish Dictionary

CAN VERMƏK

CAN VERMƏK : Az Turkish Farsi

مص.جان دادن. جان کندن. در حال احتضار بودن. تشویق کردن. به وجد آمدن. بیش از حد دوست داشتن. نیرو بخشیدن. روحیه دادن. حیات بخشیدن. زنده کردن