Multilingual Turkish Dictionary

DAĞ-DAŞ

DAĞ-DAŞ : Azerbaijani English Dictionary

top. i. mountainous place / area, roadless place, the area where people can;t live % dağ-daşa- dağ-daşa salmaq to lead* astray [d.], to confuse matters / things; % dağa-daşa düşmək 1] to wander, to stray; 2] to look [for], to search [after, for]; % Dağ-daş dilə gəlir Stones and mountains yell

DAĞ-DAŞ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Yolu olmayan, yaşamaq üçün yararsız olan tepelik ve daşlıq yerler. [Se-lim qızı:]
.Aydəmir də, bilirsən ki, dağda-daşda, ona qızmı yaraşar? C.Cabbarlı. [Əmiraslan baba:] Bax, o zaman bizim bu Ağbulaq obasına, dağ-daşdan keçən darıs-qal cığırlarla, birtəhər, güc-bəla ilə gəlmək olardı. S.Rehimov. // ümumiyyetle, dağlıq, qayalıq, tepelik. Su gələr axar, doymaz; Dağ-daşı yıxar, doymaz. (Bayatı). Hər kim məni belə görə, bil, ağlar; Dağ-daş yanar; ulus, oymaq, el ağlar. M.V.Vidadi. // məc. Cansız tebiet menasında. Qanad verir dağa-daşa; Ana yurdun havaları. S.Vurğun.
◊ Dağa-daşa düşmək
1) ev-eşiyinden avara olmaq; avara-sergerdan olub insan ya-şamayan yerleri gezmek; 2) axtarmaq. Dağa-daşa salmaq
çetinliye salmaq, ora-bura göndermek, avara etmek. Di belə de, rəh-mətliyin oğlu, ta məni niyə dağa-daşa salır-san? C.Memmedquluzade. Dağa-daşa sığ-mamaq (sevinməkdən, şadlıqdan)
sevin-cinin heddi-hüdudu olmamaq. Biz sevinci-mizdən dağa-daşa sığmırdıq. Mir Celal. Dağ-daş dilə gəlmək, dağ-daş titrəmək (səs-dən, fəryaddan, nərədən ve s.-den)
çox güclü ses, gurultu haqqında. Yazıq heyvan elə bağırdı ki, səsindən dağ-daş titrədi. A.Şaiq. özünü dağa-daşa vurmaq (çırp-maq)
öz meqsedine çatmaq ve ya başqa sebebe göre heç bir çetinlikden qorxmaya-raq özünü her yere vurmaq, yorulmaq bilme-den çalışmaq. Hərgah maral bilsə ki, bu səs-şıppıltı yel əsib kolu tərpətməkdən, yarpaq-ları bir-birinə toxundurmaqdan əmələ gəlir, o vaxt o, qorxmaz və qorxudan özünü dağa-daşa çırpmaz. F.Köçerli. [Zeyneb xanım:] Mənim yəqinimdir ki, o dinc olmayacaq, özü-nü dağa-daşa vuracaqdır. N.Vezirov.