Multilingual Turkish Dictionary

DAİRƏ

DAİRƏ : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
circumference; circle; dairə yerin dairəsi the earth;s circumference; siyasi dairələrdə in political circles; rəsmi dairələr official circles / quarters; rəhbər dairələr the ruling circles; inhisarçı dairələr the monopolist circles; ailə dairəsində in the family circle; dairənin sahəsi riyaz. area of a circle; beş kilometr dairəsində five kilometres round, within a radius of five kilometres;
sphere; tə`sir dairəsi sphere of influence II. s.: dairə seçki komissiyası district electoral committee

DAİRƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər]
Bütün nöqteleri merkez nöqteden beraber uzaqlıqda olan qapalı, eyri hendesi fiqur; çevre. Dairə cızmaq. Dairə xətti.
riyaz. Hemin çevrenin daxilinde qalan yuvarlaq seth. Dairənin səthi. // Hemin şe-kilde olan sahe, seth ve s. Dairə şəklində balaca bostanın dövrəsini bürümüş gül-çi-çək elə uzaqdan da qızarışırdı. M.Hüseyn. □ Dairə salmaq
daire şekli almaq, gir-delenmek. Ay dairə salıb. Dairə vurmaq
1) daire şeklinde yığılmaq, düzülmek, döv-re vurmaq; 2) məc. az reqs etmek, oynamaq.
Respublika, rayon, şeher ve b. sözler-den sonra gelerek, hemin inzibati bölgünün bütün sahesi menasında işlenir. Respublika dairəsində. Rayon dairəsində. Şəhər dairə-sindən çıxmaq.
Bir şeyin yayıldığı ve tesir etdiyi sahe. Nüfuz dairəsi.
Dənizdən əsən soyuq de-kabr küləyi alovu üfürdükcə yanğının dairə-si genişlənirdi. M.Hüseyn. Parovozlar isə təhlükəli dairədən qatarları çəkərək uzağa apardılar. Ə.Sadıq. // məc. Hüdud, çerçive. özünə verilən tapşırıq və səlahiyyət dairəsin-də ondan iş tələb etməliyik. M.S.Ordubadi.
Mühit, fealiyyet sahesi. Bizim əqidə-mizə görə, müəllimin ürəyində atəş olsa, bu maneələrin çoxuna qalib gələ bilər və öz dairəsində əvvəlinci şəxs ola bilər. F.Köçerli.
Dövlet sahesinin inzibati, siyasi, teser-rüfat, herbi ve s. nöqteyi-nezerinden böl-güsü. Seçki dairəsi. Hərbi dairə.
tar.
ci il inqilabından qabaq ve inqilabın ilk illerinde inzibati-erazi bölgü-sü; rayon. Bu şəxs Ağdam dairəsində olur. Ə.Haqverdiyev. Balaxanı-Sabunçu dairə-sindəki dəmiryol qatarı yenə adəti üzrə yu-banmışdı. M.S.Ordubadi.
tar. Bezi idarelerin adı. Məhkəmə dai-rəsi. Gömrük dairəsi.
Şəhərin əyan və nü-cəbası, sərkərdələr və yüksək vəzifədə olan-lar dəstə-dəstə hökumət dairəsinə gəlib Sul-tan Toğrulu salamladılar.. M.S.Ordubadi.
Girde şekilde olan şeylerin etrafı. Ayın dairəsi. Quyunun dairəsi.

məc. Yalnız cem şeklinde
her hansı bir ictimai, ya hemkarlar qrupu, mühiti. Ədə-bi dairələr. Ziyalı dairələri.
tib. Orqanizmin ayrıca hissesi, bede-nin her hansı bir nahiyesi. ürək dairəsində ağrı. Döş dairəsi.