Multilingual Turkish Dictionary

DAŞ QAZAN

DAŞ QAZAN : Az Turkish Farsi

ا.مر.دیگ بزرگ که در میهمانیها برای عدّة زیادی در آن طعام تهیه می‌کنند. مال و دارایی مشترک میان چند نفر را نیز می‌گویند