Multilingual Turkish Dictionary

DAŞ VARI

DAŞ VARI : Az Turkish Farsi

ا.سنگواره. آثار و بقایای موجودات زندة قدیم حیوانی یا نباتی مانند استخوان و دندان و صدف و امثال آنها که از زمانهای قدیم در داخل طبقات زمین باقی مانده و به صورت سنگ درآمده باشد