Multilingual Turkish Dictionary

DAFFATA

DAFFATA : Turkish Risale

Metâ ve kumaş götüren deve. * Çokluk, cemaat

DAFFATA : Ottoman Turkish

Metâ ve kumaş götüren deve. * Çokluk, cemaat