Multilingual Turkish Dictionary

FABULA

FÄBULA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. fabula
temsil, nağrl]
ədəb. Bedii eserin qrsa mezmunu, hadi-selerin ardrcrl ifadesi. Romanın fabulası çox mürəkkəbdir.
hüq. Cinayet hadisesinin mezmunu.