Multilingual Turkish Dictionary

FAKTURA

FAKTURA : Azerbaijani English Dictionary

i.
tic. invoice, bill;
mus., rəs. texture, manner of execution

FAKTÜRA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. factura
quruluş]
xüs. İncesenet eserlerinde bedii üsulun xüsusiy-yeti. Şerin fakturası. Simfoniyanın fakturası.
xüs. Her hansr bir materialrn (mes.: parçanrn, şüşenin ve s.-nin) zahiri görünüşünü müeyyen eden emal üsulu.
Alrcrya gönderilen ve ya buraxrlan mallarrn növünü, miqdarrnr, qiymetini mü-fessel suretde gösteren siyahr. [Sedr:] Xahiş edirəm ki, tez onun fakturasını alıb,

haqq-hesabın göndərin ki, o kişilərə işimiz çox düşür. Mir Celal.