Multilingual Turkish Dictionary

FANISQA

FANISQA : Az Turkish Farsi

ا.[رو]جای فشنگ. کمربند یا حمایل چرمی‌که در خانه‎های آن فشنگ جا بدهند. به صورت فانوسقه و فانسقه وارد زبان فارسی شده است