Multilingual Turkish Dictionary

FARABÎ - ESERLERİ

FARABÎ - ESERLERİ : Turkish Turkish Encyclopedic

EserleriBaşta Aristo olmak üzere, çeşitli Yunan filozof ve bilginlerinin yapıtlarına yazdığı 17 şerh dışındaki öbür başlıca yapıtları şunlardır: Metodoloji ile ilgili İhsâ'ül-ulûm, Kitab ül-milel; ahlak ve mutluluk konularındaki es-Sebil ila tahsil is sa'âde, Füsûlü müntezea; dil felsefesini bir temele oturtmak için Tahsil üs-sa'âde, Ellaz ül
müstamele fi'l-mantık; gerçeği yansıtmadığından astroloji ile uğraşmanın gereksiz olduğundan söz eden Fi mâ yasihhu ve mâ lâ yasihhu min ahkâm in-nücum, felsefe ve mantık ile ilgili görüşlerinin özeti niteliğindeki Uyûn ül-mesâil, Aristo'dan beri süregelen meşşâi felsefi geleneğine bağlı bilginin kaynağı ile aklın fonksiyonları gibi, ruhsal akıllar kuramını konu edinen Ma'âni'l-aki, müzik kurallarını içeren ve günümüze kadar gelmiş bulunan Müsika'i-kebir.Risalelerinden başlıcaları, mantık ile ilgili et-Tavtia fi'l-mantık, boşluktan söz eden fizikle ilgili Risâlet ül-hâlâ. Bu iki risale Türkçe'ye çevrildiği gibi risalelerinden birçoğu Batı dillerine çevrilmiştir.Farabî