Multilingual Turkish Dictionary

HÂB-I HARGUŞ

HÂB-I HARGUŞ : Turkish Risale

Tavşan uykusu. Şüpheli ve hafif uyku. * Yalan, hile

HÂB-I HARGUŞ : Ottoman Turkish

Tavşan uykusu. Şüpheli ve hafif uyku. * Yalan, hile