Multilingual Turkish Dictionary

HAİF

HAİF : Turkish Risale

Gadir eden, azarlayan. Zulmeden

HAİF : Ottoman Turkish

(Havf. dan) Korkan. Korkmuş olan

HÂİF : Ottoman Turkish

korkan, korkak