Multilingual Turkish Dictionary

LAHİKA

LAHİKA : Turkish Turkish

ek

LÂHIKA : Turkish Risale

Ek, ilâve, katılan şey. Zeyl. Sonradan ilâve edilen, eklenen

LÂHİKA : Ottoman Turkish

eklenen, katılan

LÂHIKA : Ottoman Turkish

Ek, ilâve, katılan şey. Zeyl. Sonradan ilâve edilen, eklenen

LAHİKA : Turkish Turkish Ansiklopedik

(ara.) ka.
(bkz. lahik)

LAHİKA : Turkish Turkish Hukuk

Sonradan verilen belge