Multilingual Turkish Dictionary

MA'LUMAT-I CÜZ'İYE

MA'LUMAT-I CÜZ'İYE : Turkish Risale

Az ve hafif bilgi. Cüz'i mâlumât

MA'LUMAT-I CÜZ'İYE : Ottoman Turkish

Az ve hafif bilgi. Cüz'i mâlumât