Multilingual Turkish Dictionary

MA'RUFAT

MA'RUFAT : Turkish Risale

Bilinen şeyler. Şeriatın emrettiği hususlar

MA'RUFAT : Ottoman Turkish

Bilinen şeyler. Şeriatın emrettiği hususlar