Multilingual Turkish Dictionary

MA'ZAD

MA'ZAD : Turkish Risale

Alemi, giyen kişinin pazusuna gelen alemli elbise

MA'ZAD : Ottoman Turkish

Alemi, giyen kişinin pazusuna gelen alemli elbise