Multilingual Turkish Dictionary

QAFTAR

QAFTAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

kafdar (kavtar:
< kavmaq: qazmaq. qazıb çıxaran.
< kaptar. koptar: qabarıq. gobut olan) beli, kürəyi quzli, qoğzaq, yallı olub, yırtıcı, quylanmış ləş, ölüləri gordan çıxarıb yeyən qurd kimi bir heyvan. sırtlan ( < sırtıq. sırtlı. sırtı qabarıq olan). yalsızına anduq dərlər.
ar böri. sırtlan.
kaftar. kavdar. ( < kav: kağ. boş. gəvrək. qazıq). gənəlliklə bu canavar, cəndək quylanan yerləri qazaraq qıdalanar. sırtlan.
kəmpir. qurtqa. qarı. qurtı

QAFTAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

kafdar
< kavdar > kafdarküskü < kafdarkövüsçü. kavkövçü. ( < kavmaq. kovmaq. kövmək: qazmaq) (inanışlara görə, yeni gömülən (quylanan) ölürəin sının (qəbrin) söküb, ölüləri çıxarıb yeyən yaratıq).
cadıçı, büyücü, çirkin qarı.
yaşlı camış, öküz

QAFTAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

kafdar. ( < qapmaq). anduq. sırtlan. kafdarsıyır: qurd. böri

QAFTAR : Turuz Dictionary

kafdar. arşu. sırtlan

QAFTAR : Turuz Dictionary

kafdar. goreşən. qəbireşən. (eşən. deşən. qazan)

QAFTAR : Turuz Dictionary

kafdar. arşu. sırtlan

QAFTAR : Turuz Dictionary

kafdar. goreşən. qəbireşən. (eşən. deşən. qazan)