Multilingual Turkish Dictionary

QALIR

QALIR : Arin Turkish Etimology Dictionary

(toplam, çarpmada: cəm zərbdə). qalan. əldə. baqi.
üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ damır, qarın qursaq boş qalır.
qalır yeri yox: geri qalmaz, bənzər.- üz satıb, astar alır, pisdən pisinə qalır, dodağından yağ damır, qarın qursaq boş qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-keçə keçə keçmiş yaranır, qalır qalır üstü üsdə qalanır

QALIR : Turuz Dictionary

-sevişlər keçmişdə qalır, indivə yalnız kölgə salır

QALIR : Turuz Dictionary

(çağ)-qalır: bar. var.
ona iki bar

QALIR : Turuz Dictionary

-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-gülə gülməsən könül qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-gülə gülməsən, kövnü qalır..¶-inanca qapılan sorqu sorağdan geri qalır!.¶-işin dadın kürəkən alır, sağduşa gözləmək qalır. (işin dadın gəlin kürəkən alır, sağduşa solduşa gözləmək qalır!)

QALIR : Turuz Dictionary

-kişi ölür, izək qalır. (izək. əsər). ¶-uyalla dolursa yaşın, könlün əzik, başın boş qalır! (uyalla:xəyalla)

QALIR : Turuz Dictionary

nisgilli.
uşaqlığın unudan, böyüdükdə, nisgilli qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-umac itir, umucu ölür, umuq (umud) qalır. (umac: amac) (amac gözdən itir, unudulur, umucu ölür, umuqa (umuda) ölüm yoxdur)..¶-dedilər bitir yaşın, dedim işim qalır, dedilər dosların var, dedim bir çoxu yatır..¶-oxusuz gələn, döşəksiz qalır. (oxusuz: çağrısız. də'vətsiz. kartsız)..¶-sökərsə dan, sökülməz ürək, çox iş qalır, görülə gərək. (iş kişisindən asılıdır)

QALIR : Turuz Dictionary

-yaş keçir, quru qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-dilin itirən dinsiiz qalır. ¶-yaxınlab qalır: yetişir.
qış yaxınlab qalır: düşmək üzrədir

QALIR : Turuz Dictionary

-iyilik unutulur, kötülük qarşısız qalır, hərkəs bildiyin yapır. (bildiyin: bacardığın).¶-anılara batan, günə yad qalır. (günün, yaşamın itirir). ('keçmiş' su üzrə düşüb duran görüntülərdir. anılara, şəkillərə qapılmaq ayna (güzgüdə), su üzündə duman içində yaşamsamaqdır, yuxudur, etgi bəklənməz)

QALIR : Turuz Dictionary

-düz olan düzdə qalır, duz olan içə alınır.¶-alışmaq yer alanda, sarışmaq yerdən qalır. (sarışmaq: çin diləklə, ixlasla qulluqda olmaq)

QALIR : Turuz Dictionary

-ayrılan yolda, bölünən dalda qalır

QALIR : Turuz Dictionary

durur.
yaza iki gün durur.
bitmiş diyə qırma kəndini, ölüm deyu çox qalır hələ.
kişilər ölür iş sözü qalır, varlısı ölür mal davar qalır, eşşəyin ölür palanı qalır.
pozuq olursa sütü, nə iç qalır nə üzü.
yummadan gözün bitir işlərin olduğun yerdə, son günün gəlir , geclərə qalır gözlənən irtə. (geclərə: uzaqlara. açmazlara). (irtə: səhər). (gün işivi yarına qoyma)
(söz qalır, dilə qala olur).
söz qalası, dil qalası.
ev yapan balta, dışarıda qalır
sevgidə sınan nisgilli qalır, yenidən sevən, sevisin tapır. (sevisin: sevgisin)
bir gün gələn, günlər qalır, bir gün gedir.
çağrısız baran, döşəksiz qalır. (çağrısız baran: də'vətsiz gedən).
əməksiz gəlir, dərəksiz qalır. (əməksiz: zəhmətsiz). (dərəksiz qalmaq: qədir verilməmək).
təkcə bir səsdi qalır biz kişidən dünyada. (səsdi
addır). (biz kişidən
insanlardan).
yaman kişi dəğişməz, eykuluğa yad qalır, min veribdə min doyur, sonunğunku gün yav qalır. (yav qalır: düşman, yavuz qalır). (qarşınkın tanı).
at ölür taxa qalır, igit ölür yada qalır. (taxa: nal) (yada
xatirə).
yaşam gürəşlə qalır, gürəşdə durur, gürəşlə dadır, gürəşlə ösür. (ösür: gəlişir). (gürəşlə
mubarizə).
yatan qalır, çapan alır.
inamı qoru, vermə ələ, inam qalır, köçən bizlər.
kəndini uslu sanan öyləsinə tuş qalır, mən sənə qıymam deyən, vurmuş yara dərindən. (uslu:ağıllı). (kəndivə güvən).
kim demiş doğru gəzən yalğız qalır, bilməmiş könlü bəzər dad nəyimiş.
günəşdə doğan umut, qar kimi ərir, güləşlə doğan , dağ kimi qalır. (günəşdə
bolluqda. dinclikdə. ucuzliqda). (güləşlə: döğüşlə, mubarizə ilə)
güntaylığın haçarı gizli qalır ürəkdə. (güntaylığın
xoşbəxliyin).
iki yayın başın tutan alava qalır. (alava: avara).
keçmişdən yalan bir kölgə qalır, ona yol versən tüm ömrün alır.
könlü qalan, olduğu yerdə yad qalır. (istəyi könüldə qalan, olan yerdə yad qalır).
şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil).
aşqı belə göz alsada ürəkdə qalır.
gözəllik iyi, ömürlük deyil, yaşanır birçağ, seçdiyin iyiysə, gözəl qalır qamuçağ.
var çevrədə qalır, içdəkin dışarı calır. (əldə olan var devlətlə necə davranmaq, kişinin iç üzün dışarı qoyur).
ağlağan göz kor qalır, açıqsa göz pay alır.
gəzməsə börü, ac qalır qarın. (qurd yemi ayağdan).
könəz olsa könətməyi güc qalır. (könətməyi: razı salması). (könəz. razı olmaz).
öz dilindən ayrılan köksüz , atanasın itirən öksüz qalır.
sevgisiz ürәk qapısız qalır, ol ürəyi, pas kitir basır.
uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir). (söz könül açar, bilgi beyin).
kimlə batır kimlə yatır, kimlə qaçır kimlə qalır, yalan dünya, yaman dünya.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
dodaqdan boğaza dadı qalır, ondan sora adı. (dodaqdan boğaza dadı qalır, ondan sora yadı)

QALIR : Turuz Dictionary


dinməməzlik kimlik qırar kişidə, beyin kortur, geri qalır işidə

QALIR : Turuz Dictionary

durur.
biri yaşamla durur (yaşır), biri yaşamda durur (qalır)
keçmişə dalan, indini yadır, uzağı güdən, indidən qalır.
kimi könüldə yaşır, kimi yaşamda qalır, bu açmazdan qaçmağa, kimsə bilən yolu yox.
könənməyin bilməyən, sevincə arman qalır. (könənməyin: razılığın. məmnuniyyətin. xoşnudluğun). (arman: nisgil. həsrət)
sevməyənlər əksik qalır, sevəgənlər butun alır. (butun alır: diləyinə çatır)

QALIR : Turuz Dictionary

dalır. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qucral. qoşqal. qucral. qucqal. saxval. saxgava (yerdə qazılan çuxur). ambar.
dosdun düzü içində qalır, dosdoğrusu səninlə qalır, yoldaş tanış pay gözlər, umut güvən

QALIR : Turuz Dictionary

-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir. (tuşu: bəxti).
tələsən yolda qalır: ivək evə dəğməz.
acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-keçə keçə keçmiş yaranır, qalır qalır üstü üsdə qalanır

QALIR : Turuz Dictionary

-sevişlər keçmişdə qalır, indivə yalnız kölgə salır

QALIR : Turuz Dictionary

(çağ)-qalır: bar. var.
ona iki bar

QALIR : Turuz Dictionary

-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-gülə gülməsən könül qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-gülə gülməsən, kövnü qalır..¶-inanca qapılan sorqu sorağdan geri qalır!.¶-işin dadın kürəkən alır, sağduşa gözləmək qalır. (işin dadın gəlin kürəkən alır, sağduşa solduşa gözləmək qalır!)

QALIR : Turuz Dictionary

-kişi ölür, izək qalır. (izək. əsər). ¶-uyalla dolursa yaşın, könlün əzik, başın boş qalır! (uyalla:xəyalla)

QALIR : Turuz Dictionary

nisgilli.
uşaqlığın unudan, böyüdükdə, nisgilli qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-umac itir, umucu ölür, umuq (umud) qalır. (umac: amac) (amac gözdən itir, unudulur, umucu ölür, umuqa (umuda) ölüm yoxdur)..¶-dedilər bitir yaşın, dedim işim qalır, dedilər dosların var, dedim bir çoxu yatır..¶-oxusuz gələn, döşəksiz qalır. (oxusuz: çağrısız. də'vətsiz. kartsız)..¶-sökərsə dan, sökülməz ürək, çox iş qalır, görülə gərək. (iş kişisindən asılıdır)

QALIR : Turuz Dictionary

-yaş keçir, quru qalır

QALIR : Turuz Dictionary

-dilin itirən dinsiiz qalır. ¶-yaxınlab qalır: yetişir.
qış yaxınlab qalır: düşmək üzrədir

QALIR : Turuz Dictionary

-iyilik unutulur, kötülük qarşısız qalır, hərkəs bildiyin yapır. (bildiyin: bacardığın).¶-anılara batan, günə yad qalır. (günün, yaşamın itirir). ('keçmiş' su üzrə düşüb duran görüntülərdir. anılara, şəkillərə qapılmaq ayna (güzgüdə), su üzündə duman içində yaşamsamaqdır, yuxudur, etgi bəklənməz)

QALIR : Turuz Dictionary

-düz olan düzdə qalır, duz olan içə alınır.¶-alışmaq yer alanda, sarışmaq yerdən qalır. (sarışmaq: çin diləklə, ixlasla qulluqda olmaq)

QALIR : Turuz Dictionary

-ayrılan yolda, bölünən dalda qalır

QALIR : Turuz Dictionary

durur.
yaza iki gün durur.
bitmiş diyə qırma kəndini, ölüm deyu çox qalır hələ.
kişilər ölür iş sözü qalır, varlısı ölür mal davar qalır, eşşəyin ölür palanı qalır.
pozuq olursa sütü, nə iç qalır nə üzü.
yummadan gözün bitir işlərin olduğun yerdə, son günün gəlir , geclərə qalır gözlənən irtə. (geclərə: uzaqlara. açmazlara). (irtə: səhər). (gün işivi yarına qoyma)
(söz qalır, dilə qala olur).
söz qalası, dil qalası.
ev yapan balta, dışarıda qalır
sevgidə sınan nisgilli qalır, yenidən sevən, sevisin tapır. (sevisin: sevgisin)
bir gün gələn, günlər qalır, bir gün gedir.
çağrısız baran, döşəksiz qalır. (çağrısız baran: də'vətsiz gedən).
əməksiz gəlir, dərəksiz qalır. (əməksiz: zəhmətsiz). (dərəksiz qalmaq: qədir verilməmək).
təkcə bir səsdi qalır biz kişidən dünyada. (səsdi
addır). (biz kişidən
insanlardan).
yaman kişi dəğişməz, eykuluğa yad qalır, min veribdə min doyur, sonunğunku gün yav qalır. (yav qalır: düşman, yavuz qalır). (qarşınkın tanı).
at ölür taxa qalır, igit ölür yada qalır. (taxa: nal) (yada
xatirə).
yaşam gürəşlə qalır, gürəşdə durur, gürəşlə dadır, gürəşlə ösür. (ösür: gəlişir). (gürəşlə
mubarizə).
yatan qalır, çapan alır.
inamı qoru, vermə ələ, inam qalır, köçən bizlər.
kəndini uslu sanan öyləsinə tuş qalır, mən sənə qıymam deyən, vurmuş yara dərindən. (uslu:ağıllı). (kəndivə güvən).
kim demiş doğru gəzən yalğız qalır, bilməmiş könlü bəzər dad nəyimiş.
günəşdə doğan umut, qar kimi ərir, güləşlə doğan , dağ kimi qalır. (günəşdə
bolluqda. dinclikdə. ucuzliqda). (güləşlə: döğüşlə, mubarizə ilə)
güntaylığın haçarı gizli qalır ürəkdə. (güntaylığın
xoşbəxliyin).
iki yayın başın tutan alava qalır. (alava: avara).
keçmişdən yalan bir kölgə qalır, ona yol versən tüm ömrün alır.
könlü qalan, olduğu yerdə yad qalır. (istəyi könüldə qalan, olan yerdə yad qalır).
şaşılqan el yetməz qalır ərinə, birikkən el yetib aşmış ərini. (şaşılqan: saçılqan. mütəfərriq). (birikkən: müttəhid). (ərin: mənzil).
aşqı belə göz alsada ürəkdə qalır.
gözəllik iyi, ömürlük deyil, yaşanır birçağ, seçdiyin iyiysə, gözəl qalır qamuçağ.
var çevrədə qalır, içdəkin dışarı calır. (əldə olan var devlətlə necə davranmaq, kişinin iç üzün dışarı qoyur).
ağlağan göz kor qalır, açıqsa göz pay alır.
gəzməsə börü, ac qalır qarın. (qurd yemi ayağdan).
könəz olsa könətməyi güc qalır. (könətməyi: razı salması). (könəz. razı olmaz).
öz dilindən ayrılan köksüz , atanasın itirən öksüz qalır.
sevgisiz ürәk qapısız qalır, ol ürəyi, pas kitir basır.
uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir). (söz könül açar, bilgi beyin).
kimlə batır kimlə yatır, kimlə qaçır kimlə qalır, yalan dünya, yaman dünya.
verən əllər boşalır, alan əllər boş qalır. {çəklə ver, yoxla al). (çəklə: ölçülə)}.
dodaqdan boğaza dadı qalır, ondan sora adı. (dodaqdan boğaza dadı qalır, ondan sora yadı)

QALIR : Turuz Dictionary


dinməməzlik kimlik qırar kişidə, beyin kortur, geri qalır işidə

QALIR : Turuz Dictionary

durur.
biri yaşamla durur (yaşır), biri yaşamda durur (qalır)
keçmişə dalan, indini yadır, uzağı güdən, indidən qalır.
kimi könüldə yaşır, kimi yaşamda qalır, bu açmazdan qaçmağa, kimsə bilən yolu yox.
könənməyin bilməyən, sevincə arman qalır. (könənməyin: razılığın. məmnuniyyətin. xoşnudluğun). (arman: nisgil. həsrət)
sevməyənlər əksik qalır, sevəgənlər butun alır. (butun alır: diləyinə çatır)

QALIR : Turuz Dictionary

dalır. gürbə. gürəb. kürbə. kürəb. gurba. gurab. gürəmbə. guramba. qorba. qorab. qoşral. qucral. qoşqal. qucral. qucqal. saxval. saxgava (yerdə qazılan çuxur). ambar.
dosdun düzü içində qalır, dosdoğrusu səninlə qalır, yoldaş tanış pay gözlər, umut güvən

QALIR : Turuz Dictionary

-tuşun tuşlamayan, düş qalır: şansın əlinə almıyan, düşür, sınır, batır, məfluc yeyir. (tuşu: bəxti).
tələsən yolda qalır: ivək evə dəğməz.
acıqlansa dilənçi torbasıda boş qalır