Multilingual Turkish Dictionary

QALMAZ

QALMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

elgənməz. yelgənməz. yılgənməz. cəsur. qorxmaz.
əbədi. yatab. durmaz. savan. keçən. dəvamsız. müvəqqət. bibəqa. fani. uçar. boş. gedər. sırğal. sayyal

QALMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalımsız. qalışsız. qalıcı olmayan. itimli. ölümlü. imiqsiz. yaşamaz. yaşamsız. yaşayışsız. durmaz. durumsuz. keçəri. keçib gedcək. keçib gedən. çəkli. sürəksiz. məhdud. bəqasız. yoxalcan. yoxalqan. fani.
geri qalmaz, bənzər: qalır yeri yox.- inam gedsə, tuman qalmaz.
uğur gözləməz, uğurdan qalmaz.
iyilik yerdə qalmaz deyilər, kötülük ed, başında yığ dəğənək

QALMAZ : Turuz Dictionary


axşam olar gün qalmaz, olan ölər can qalmaz, olanından verənlər, qalanına heç yanmaz.
axşam olar gün qalmaz, olan ölər can qalmaz, olanından verənlər, qalanına heç yanmaz.
amac qaxsa yol qalmaz. (qaxsa: aradan çıxsa)
doxsana yaş aşanda, qalmaz sevda başında.
yaşarikən nə yapdığın bilgilən, yaşın keçər, köçün gələr, yarıq qalmaz qılmağa. (yarıq: fürsət)
yaşlıq qonaq gec durmaz, yaşlıq keçər, günün batar ay qalmaz. (yaşlıq: gənclik)
çağun ötər gözləməyə yarıq yox, yer əkməsən yarın üçün dənin yox, gün işini yerində gör qoyma qala yarına, əkən biçər güman qalmaz yarına. (yarıq: fürsət. macal). (yarına: yoldaşına)
duyqu qalmaz ölüyə tay diridə.
düzgünlügü çox az kişi göstərər, sevgi sözün qalmaz kişi söyləyər. (düzgünlügü: sədaqəti)
əmik yenğdə (əğində. təndə) qalmaz: ağrı canda qalmaz.
keçmişləri anmaqla yarın üçün çağ qalmaz.
sevgi biriylə başlar, birində qalmaz.
qoxsa başından balığ, qalmaz aman ölkədə. (qoxsa: qoxursa). (balığ: şəhər). (aman: əmniyyət)
sevgi doğan könüldə, yalnızlığa yer qalmaz, sevgi ölən könüldə, yalnızlığı qonaqlar.
yapın qılın hər nə varsa başında, yaşın keçib yaşlansan, sevda qalmaz başında. (sevda: istək. könül. həvəs)

QALMAZ : Turuz Dictionary

qalımsız. gərməz. keçinti. keçər. keçəri. keçərgi. ötən. ötəri. ötərgi. bulumsuz. durmaz. duruşmaz. dəvamsız. dayamsız. dayancsız. dayaşsız. durdaqsız. dönük. gedəri. gəl gedəri. dəğəri. müvəqqəti. quzəra. saltasız. salıtsız. sarsıq. bağdalsız. bağdasız. təki boş. sübatsız. e'tibarsız. napaydar. ğeyri sabit. şol. lax. salışsız. müthərrik. biqərar. qərarsız.
atanlardan qalmaz yadımda bir iz, başqa donda gəzirsək, içlərmizdə biriz.
ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)
sınsa sınır, qalmaz sayıq. (sayınğ: sayıq. sıyıq. sayqı)
sevgi keçmişdə qalmaz, sevgiyə keçmiş yaramaz. (eşqi, sevgini yaşamaq gərək).
dili qalmaz,el qalmaz, yolçu qalmaz, yol qalmaz.
sayqı qalxsa ortadan, sevgi qalmaz orunda. (orunda: orunda. yerində)
dil öğrəşsə ağız qalmaz.
dilin yoxsa baş qalmaz, başın yoxsa el qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-balalı evdə sır yatmaz, oğurluq yerdə, mal qalmaz. (oğurluq yerdə: oğurluq olan yerdə yerdə). ¶-qalmaz günə (olmaz günə. çıxmaz günə. çıxınsız günə) salmaq: ağır, çarasız duruma soxmaq, qoymaq

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bilikli baş, biləksiz qalmaz. (bilik: bilim. ilim). (bilək: güc). (işləyirsə baş, gərəyin tapar, bildiyin yapar)..¶-açıq göz, ışıqsız, açıq ağız, paysız qalmaz. (kişi öz gücünə, biliyinə, biləyinə inanmalıdı

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bölüşsəm malda göz qalmaz, döğüşsəm canda. ¶-eşqin tərs uvandı olmaz, qırığ qalmaz, üzük durmaz. gedəni boşver, qalanı xoş ver. ¶-qoca sıçan deşiksiz qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-göy bulutsuz qalmaz!..¶-yüyənli at, yəhərsiz, yəhərli at, iyənsiz qalmaz. (yüyənli: ovsarlı). (iyənsiz
yiyəsiz)..¶-dilsiz el qalmaz, tinsiz el durmaz!. (tin: duyqu, inanc, iç evrəni)..¶-keçinib keçən!. günün itirən, yarına qalmaz, yağtıya çıxmaz. (keçinib: ölüm). (yağtıya: ışığa. aydınlığa)..¶-ürək açsan yağuya, gərəg qalmaz ağuya. (yağuya: dığıya. düşmana). (sıırıvı düşmana açsan, ağuya, zəhərə gərəyin yoxdur). (düşmanı içivə alsan, başında yuva qurar, yorqanın sırar, döşək od vurar, belivi qırar). (düşman içində yaşa, içində düşman yaşatma). (qorunma içdən başlır). (düşmandan gəlin olmaz, üvey olmaz, ondan doğan oğul olmaz)..¶-yolyarağ qılıyan, yolara qalmaz, atun ardağlayan, yağuya qalmaz. (yolyarağı qılan, yolara qalmaz, atun ardağlayan, yağuya qalmaz). (yolyarağ qılan, yolara qalmaz, atun ardağan, yağuya qalmaz). (yolyarağ: yolçuluq gərəçləri). (ardağlayan: ardağan: ardında olan. gözləyən. muvazib olan). (yağuya qalmaz: düşmana əsir düşməz).¶-tanqopan işi, tünə qalmaz. (tanqopan: tanduran. taneritinçi. səhər tezdən duran. səhərxiz). (tünə: gecə gecəyə. axşama)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-inam bilən ursa atdım hər kişi, heç bir çağun qayrada qalmaz işi. (ursa: vursa). (qayrada qalmaq
gec, yarımçıq, gəlcəyə, qurbətə qalmaq)..¶-manılmadan manlara, kimsə qalmaz danlağa. (manmq. banmq: nərsənin içinə qoşulmaq, batılmaq). (manlara: pisiliklərə. ayıblara. qəbahətlərə). (danlağa: qınalğa. şəmatətə)..¶-dan ışığı gecə qalmaz!..¶-ağac yıxılsa, kölgəsi qalmaz..¶-bilən tək qalmaz..¶-vuruşda düşünməyə yer qalmaz. (döğüşə, düşünüb gir, girib düşünmə)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-külsüz evdə od qalmaz. (od kül altda qoruna). (od küldə qorunur).¶-türk tək qalmaz. (türk olasan tək qalasan, olamaz).¶-könül yaşın unutsa, baş qalmaz.¶-oxuyan duyusuz qalmaz. (oxuyanla olan, oturan duran duyusuz qalmaz).¶-çalışqan əl boş qalmaz, qanığan könül ac qalmaz. (qanığan: çox göydən gedməyən. alçaq könül. qane' olan).¶-kor çobanda qoy qalmaz, söğüş gedsə ut qalmaz. (uy: ut: haya).¶-atlı olan ətsiz qalmaz. (atlı oldun, yol yaxın).¶-bu topraqda dəmir salmış atalar, igid qalmaz, qanı durmaz bizi burdan atalar. (dəmir salmaq: dəmir atmaq. ləngər salmaq: ləngər atmaq. yerləşmək).¶-gizli qalmaz: yatmaz.
oğurluq yatmaz: oğurluq gizli qalmaz.¶-ağzı açıq ac qalmaz.¶-saplı balta yerdə qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-qırılırsa dönəklər, türk erinə yağu qalmaz. (xainlər qırılırsa, türk erinin düşmanı olmaz). ¶ durmaz.
min könüllü, bir çatıda qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-yaxşılardan nə qalmaz, yamanlardan nə azalmaz.¶-ardağı yox işində, kəsər qalmaz dişində. (ardağı: qayratı. ciddiliyi).¶-ölçümçü kişi tək qalmaz. (ölçümçü: e'tidalı qoruyan).¶-işin bilən ac qalmaz, yolun bilən gec qalmaz.¶-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-arxdan su kəsilməsə saçaq çörəksiz qalmaz. (saçaq: sü'frə)¶-düşsə soğun qalmaz gülüm qonçam. ¶-qulaq duysa, göz tanısa, dil desə, güman qalmaz güvən itməz

QALMAZ : Turuz Dictionary

olmaz.
qalar qalmaz: qərar olmaz. (qalar: qərar).
sevgi ya içdədir, ya öndə, sevgi geri art qalmaz. (geri art: ard dalı)
yer qalmaz: uğralmaz. imkan tapmaz. şans bulmaz.
düşdüyündən çəkənlər, seçməyinə uğralmaz.
çatlaqsa qab su qalmaz. (çatlaq qabda su qalmaz)
atın yaman yol almaz, qadın yaman ev qalmaz.
yerində söz söyləsən, ötünüşməyə yer qalmaz. (ötünüşməyə
üzr istəməyə).
biri təpər, biri qapar, biri yapar, biri tapar, evrən birində qalmaz.
birlik yoxsa sürü qalmaz, birlik olsa el dağılmaz. (birlik
ittihad).
dəvə üsdə it qapmaz, qonşu evdə söz qalmaz.
dil bilən yolda qalmaz.
sevginin ilkin dadı sona qalmaz.
durğal aylanar belə qalmaz, dünya fırlanar geri qalmaz. (durğal aylanar
durum, hal çevrilir).
durğal aylanar belə qalmaz, dünya fırlanar geri qalmaz. (durğal aylanar
durum, hal çevrilir).
(yalan dünya qalan dünya).
açıq qıl tut göz qulağ , yüz qonan var yüz köçən , gedən gəlməz, gələn qalmaz. {(dörd yaşada beş yaşa, barçıya gəlcək başa). (barçıya: hamı üçün)}.
bu gün gördüyün ertiyə qalmaz.
dirəniş bitər, dözüm qalmaz gəlirsə anı ‘‘alım, ya ölüm’’.
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
el köçsə oba qalmaz, dil çöksə el qalmaz.
gedən gedir dönmür geri, ötün ötər qalmaz yeri. (ötün: zaman).
giləm giləm gedər qalmaz, axar sular gedər qalmaz, bilginlər coşar dəniz, ondada od uçar qalmaz.
qaranlıqda iz qalmaz. (qaranlıqda kölgə yox). (istənilən iş, kimsə bilmәdәn, qaranlıqda yapılır).
aldanma aldışalara, isti qalmaz qışalara. (aldışlara: adәtlərə).
it hürürsə tula baxa qalmaz.
kitos, əğri yalançıdan dosd olmaz, sınağ düşsə, sınar doslar yar qalmaz. (kitos: ikiüzlü).
olsa açıq göz igid, gözü qalmaz diləkdə, yaşın aşsa altmışı, tovaş qalmaz biləkdə. (tovaş: tovan. güc).
azaşıb yolda qaldı yaşamlığı bilməyən, azıb yolda qalmamış iz izəyi güdləyən. (yaşamlıq: yaşam savsalı, fəlsəfəsi). (iz izək: iz nişan).
iki sevgi qovuşursa, açar güllər, iki sevgi qopuşursa, solar qalmaz.
türk tək qalmaz. (türk olasan tək qalasan, olamaz).
uslu özün övməz, doslu kişi təkəz qalmaz. (təkəz: təkiz. təkin. yalın. köməksiz. tənha < tanqa).
amac itib qurban olsa araca, güman qalmaz buyruq düşə aş aca. (buyruq düşə: qismət ola).
işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
qocalmışsan yatun qalmaz, ölüm gəlsə çatun qalmaz, köç durulsa, dəh yapılsa, gələn yetər ötün qalmaz. (yatun: yadun. bəlləyin. hafizən). (çatun: fürsətin) durulsa: yasransa. hazırlansa). (dəh yapılsa: dəng yapılsa: ağrıq, yük bağlansa). (ötün: çağ. zaman).
qurç diləyiş, qalmaz işi üstələr. (qurç diləyiş: möhkəm iradə).
qaykişinin yoldaşu üzdən suyun itirmiş, çağında durmuş işə, qalmaz işi bitirmiş. (qaykişinin: alçaq. namət). (durmuş: mütşəbbis olmuş).
güldanda bitən bitgi solar kərdiyə qalmaz. (gülgük. güldan).
sevgili könül qəmsiz, sevgisiz könül dəmli qalmaz.
kölgə alsa güvәncin, qalmaz gücün inanca. (kölgə: uydu. yalan).
gəvşəklərdən ad qalmaz, igidliklər edənlər, dəliqanlı adlanar.
hovanlarla yar olma, almalıvı alarlar, qalmaz qara yaxarlar, yaxcı günün nisgilin, yanuğ könlə qalarlar. (hovanlarla: axmaqlarla).
kim qəmivə batdı o, dünya dəmin itirdi, enginə dalmış biri, evrən gözündə qalmaz. (enginə: ummana. uqyanusa).
yalan yalın qalmaz, doğru dos tapmaz. (yalın: lüt. tək).
baş öğrəşsə övgüyə, qalmaz orun sevgiyə. (övüngə: övülməyə. tə'rifə. mədhə). (orun
yer).
belədə qalmaz.
at gedibdə qalırsa qatır, dünya sürər sona çatmaz.
dünənki bu günə qalmaz, bu günki yarına. (qalmaz: oxşamaz).
şiş küyürsə kabab qalmaz. (küyürsə
yanırsa).
eşiksiz qalan baş, işsiz qalmaz. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz).
gülə gülə qalmaz. gülər durmaz.
acun işi, qapan götdü, utan öttü, gileyliyə yer qalmaz. ( acun
evrən).
sanma keçəcəkdir güc ilə günlərin ardı, qın olsada keçdi keçəcək heç izi qalmaz.
saklı gülüş çıxsın üzə, ötər çağı sönər qalmaz. (saklı
gizli).
yaşamı ağır tutma nə olar, dağ yıxılar dərə dolar, keçən qalmaz, yatan durmaz, ölən gəlməz, yarıq küsər yardan olar. (yarıq
rəfiq).
çağrılırsan gedməli, dinmәkliyə qalmaz gərək, yoxku bayraq bildirə, yoxdur ölümdə savçılar. (dinmәkliyə: e'tiraza). (qıl yaruğun gəlmәdәn ölümdə yox savucluq, gəlsə bir gün dinmədən, çapmış gedər tinivi). (savucluq: elçilik. sözçülük. raporçuluq. quzariş vermə).
kəndi üçün dəğişdirən özünü, yerdə qalmaz , çatar sanılmaz uca.
sevəni sevən itirsə , qalmaz ışıq, tin gedər. (tin gedər
ruh uçar).
ağnasa dağ, dərələr boş qalmaz. (dağ yıxılmasa dərə dolmaz).
{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}.
açıq göz, ışıqsız, açıq ağız, paysız qalmaz!.
at əsrəgən yolda qalmaz, el əsrəgən çöldə qalmaz. (əsrəgən
əsirgəyən. qoruyan. baxan. göz olan. becərən)
heç işim yarım qalmaz, mən ölüm yarım qalsın.
verən əllər boş qalmaz. (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun). (ağzı uğra aç)
doğru işi doğru yolda yaparsan, itgi yoxun qayğırmağa yer qalmaz.
el ağzıyla ev qalmaz, ev ağzına el durar.
ot alağı boşlasan, baxcada bar gül qalmaz, yamanalar göz ötsən, yaxşılara yol qalmaz.
açıq ağız ac qalmaz
sevgi donda qalmaz.
bağışlamadan dos qalmaz.
evrən ötər kişi qalmaz söz qalar, adamlığı söz ışığiylə yaxar.
başlanışı bəllənməz, gələn gedər, duran qalmaz, bu bir bükü, bu bürküsün açan yox. (duran: yaşayan). (bükü: müəmma). (bürküsün
müəmmasın).
boşqanıb boşqıl canın qayğu yemə boş yerinə, qıl bitir qalmaz işin yaş çanağın dolmaz burun. (boşqanıb: velləyib)
qoca ardına düşən, düdükdən paysız qalmaz. (yaşlı götdə yel durmaz)

QALMAZ : Turuz Dictionary

oynaq. keçəri. durmaz.
oynaq istəklər.
qalmaz güvən özüvə, qılsan güvən özgüyə.
(çağ ötər insan doymaz, bəni adəm ölməz qalmaz).
öt keçər kişi doyumaz, yalquq oğlu banğu qalımaz. (öt: zaman).
öz kəndivi itirsən, artıq qalmaz nərsə səndə itirmək.
s

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bəniadəm, adəm nəvəsi uzun sürə sıxıntıda qalmaz, it balası büdrəməz. (ər oğlu bunğazmaz, it oğlu qolazmaz).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli).
{iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında). (kəmişmək: əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq)}. (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.
edəri qalmaz: dəğərdən düşər.
tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.
yarıqçı qalmaz: yarıqçı qarıqmaz: tez qalxan işindən qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary


axşam olar gün qalmaz, olan ölər can qalmaz, olanından verənlər, qalanına heç yanmaz.
axşam olar gün qalmaz, olan ölər can qalmaz, olanından verənlər, qalanına heç yanmaz.
amac qaxsa yol qalmaz. (qaxsa: aradan çıxsa)
doxsana yaş aşanda, qalmaz sevda başında.
yaşarikən nə yapdığın bilgilən, yaşın keçər, köçün gələr, yarıq qalmaz qılmağa. (yarıq: fürsət)
yaşlıq qonaq gec durmaz, yaşlıq keçər, günün batar ay qalmaz. (yaşlıq: gənclik)
çağun ötər gözləməyə yarıq yox, yer əkməsən yarın üçün dənin yox, gün işini yerində gör qoyma qala yarına, əkən biçər güman qalmaz yarına. (yarıq: fürsət. macal). (yarına: yoldaşına)
duyqu qalmaz ölüyə tay diridə.
düzgünlügü çox az kişi göstərər, sevgi sözün qalmaz kişi söyləyər. (düzgünlügü: sədaqəti)
əmik yenğdə (əğində. təndə) qalmaz: ağrı canda qalmaz.
keçmişləri anmaqla yarın üçün çağ qalmaz.
sevgi biriylə başlar, birində qalmaz.
qoxsa başından balığ, qalmaz aman ölkədə. (qoxsa: qoxursa). (balığ: şəhər). (aman: əmniyyət)
sevgi doğan könüldə, yalnızlığa yer qalmaz, sevgi ölən könüldə, yalnızlığı qonaqlar.
yapın qılın hər nə varsa başında, yaşın keçib yaşlansan, sevda qalmaz başında. (sevda: istək. könül. həvəs)

QALMAZ : Turuz Dictionary

qalımsız. gərməz. keçinti. keçər. keçəri. keçərgi. ötən. ötəri. ötərgi. bulumsuz. durmaz. duruşmaz. dəvamsız. dayamsız. dayancsız. dayaşsız. durdaqsız. dönük. gedəri. gəl gedəri. dəğəri. müvəqqəti. quzəra. saltasız. salıtsız. sarsıq. bağdalsız. bağdasız. təki boş. sübatsız. e'tibarsız. napaydar. ğeyri sabit. şol. lax. salışsız. müthərrik. biqərar. qərarsız.
atanlardan qalmaz yadımda bir iz, başqa donda gəzirsək, içlərmizdə biriz.
ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)
sınsa sınır, qalmaz sayıq. (sayınğ: sayıq. sıyıq. sayqı)
sevgi keçmişdə qalmaz, sevgiyə keçmiş yaramaz. (eşqi, sevgini yaşamaq gərək).
dili qalmaz,el qalmaz, yolçu qalmaz, yol qalmaz.
sayqı qalxsa ortadan, sevgi qalmaz orunda. (orunda: orunda. yerində)
dil öğrəşsə ağız qalmaz.
dilin yoxsa baş qalmaz, başın yoxsa el qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-balalı evdə sır yatmaz, oğurluq yerdə, mal qalmaz. (oğurluq yerdə: oğurluq olan yerdə yerdə). ¶-qalmaz günə (olmaz günə. çıxmaz günə. çıxınsız günə) salmaq: ağır, çarasız duruma soxmaq, qoymaq

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bilikli baş, biləksiz qalmaz. (bilik: bilim. ilim). (bilək: güc). (işləyirsə baş, gərəyin tapar, bildiyin yapar)..¶-açıq göz, ışıqsız, açıq ağız, paysız qalmaz. (kişi öz gücünə, biliyinə, biləyinə inanmalıdı

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bölüşsəm malda göz qalmaz, döğüşsəm canda. ¶-eşqin tərs uvandı olmaz, qırığ qalmaz, üzük durmaz. gedəni boşver, qalanı xoş ver. ¶-qoca sıçan deşiksiz qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-göy bulutsuz qalmaz!..¶-yüyənli at, yəhərsiz, yəhərli at, iyənsiz qalmaz. (yüyənli: ovsarlı). (iyənsiz
yiyəsiz)..¶-dilsiz el qalmaz, tinsiz el durmaz!. (tin: duyqu, inanc, iç evrəni)..¶-keçinib keçən!. günün itirən, yarına qalmaz, yağtıya çıxmaz. (keçinib: ölüm). (yağtıya: ışığa. aydınlığa)..¶-ürək açsan yağuya, gərəg qalmaz ağuya. (yağuya: dığıya. düşmana). (sıırıvı düşmana açsan, ağuya, zəhərə gərəyin yoxdur). (düşmanı içivə alsan, başında yuva qurar, yorqanın sırar, döşək od vurar, belivi qırar). (düşman içində yaşa, içində düşman yaşatma). (qorunma içdən başlır). (düşmandan gəlin olmaz, üvey olmaz, ondan doğan oğul olmaz)..¶-yolyarağ qılıyan, yolara qalmaz, atun ardağlayan, yağuya qalmaz. (yolyarağı qılan, yolara qalmaz, atun ardağlayan, yağuya qalmaz). (yolyarağ qılan, yolara qalmaz, atun ardağan, yağuya qalmaz). (yolyarağ: yolçuluq gərəçləri). (ardağlayan: ardağan: ardında olan. gözləyən. muvazib olan). (yağuya qalmaz: düşmana əsir düşməz).¶-tanqopan işi, tünə qalmaz. (tanqopan: tanduran. taneritinçi. səhər tezdən duran. səhərxiz). (tünə: gecə gecəyə. axşama)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-inam bilən ursa atdım hər kişi, heç bir çağun qayrada qalmaz işi. (ursa: vursa). (qayrada qalmaq
gec, yarımçıq, gəlcəyə, qurbətə qalmaq)..¶-manılmadan manlara, kimsə qalmaz danlağa. (manmq. banmq: nərsənin içinə qoşulmaq, batılmaq). (manlara: pisiliklərə. ayıblara. qəbahətlərə). (danlağa: qınalğa. şəmatətə)..¶-dan ışığı gecə qalmaz!..¶-ağac yıxılsa, kölgəsi qalmaz..¶-bilən tək qalmaz..¶-vuruşda düşünməyə yer qalmaz. (döğüşə, düşünüb gir, girib düşünmə)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-külsüz evdə od qalmaz. (od kül altda qoruna). (od küldə qorunur).¶-türk tək qalmaz. (türk olasan tək qalasan, olamaz).¶-könül yaşın unutsa, baş qalmaz.¶-oxuyan duyusuz qalmaz. (oxuyanla olan, oturan duran duyusuz qalmaz).¶-çalışqan əl boş qalmaz, qanığan könül ac qalmaz. (qanığan: çox göydən gedməyən. alçaq könül. qane' olan).¶-kor çobanda qoy qalmaz, söğüş gedsə ut qalmaz. (uy: ut: haya).¶-atlı olan ətsiz qalmaz. (atlı oldun, yol yaxın).¶-bu topraqda dəmir salmış atalar, igid qalmaz, qanı durmaz bizi burdan atalar. (dəmir salmaq: dəmir atmaq. ləngər salmaq: ləngər atmaq. yerləşmək).¶-gizli qalmaz: yatmaz.
oğurluq yatmaz: oğurluq gizli qalmaz.¶-ağzı açıq ac qalmaz.¶-saplı balta yerdə qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-qırılırsa dönəklər, türk erinə yağu qalmaz. (xainlər qırılırsa, türk erinin düşmanı olmaz). ¶ durmaz.
min könüllü, bir çatıda qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-yaxşılardan nə qalmaz, yamanlardan nə azalmaz.¶-ardağı yox işində, kəsər qalmaz dişində. (ardağı: qayratı. ciddiliyi).¶-ölçümçü kişi tək qalmaz. (ölçümçü: e'tidalı qoruyan).¶-işin bilən ac qalmaz, yolun bilən gec qalmaz.¶-qatarda dəvən olsa yükün yerdə qalmaz, əkində əlin olsa, xırmanda çuval boş qalmaz

QALMAZ : Turuz Dictionary

-arxdan su kəsilməsə saçaq çörəksiz qalmaz. (saçaq: sü'frə)¶-düşsə soğun qalmaz gülüm qonçam. ¶-qulaq duysa, göz tanısa, dil desə, güman qalmaz güvən itməz

QALMAZ : Turuz Dictionary

olmaz.
qalar qalmaz: qərar olmaz. (qalar: qərar).
sevgi ya içdədir, ya öndə, sevgi geri art qalmaz. (geri art: ard dalı)
yer qalmaz: uğralmaz. imkan tapmaz. şans bulmaz.
düşdüyündən çəkənlər, seçməyinə uğralmaz.
çatlaqsa qab su qalmaz. (çatlaq qabda su qalmaz)
atın yaman yol almaz, qadın yaman ev qalmaz.
yerində söz söyləsən, ötünüşməyə yer qalmaz. (ötünüşməyə
üzr istəməyə).
biri təpər, biri qapar, biri yapar, biri tapar, evrən birində qalmaz.
birlik yoxsa sürü qalmaz, birlik olsa el dağılmaz. (birlik
ittihad).
dəvə üsdə it qapmaz, qonşu evdə söz qalmaz.
dil bilən yolda qalmaz.
sevginin ilkin dadı sona qalmaz.
durğal aylanar belə qalmaz, dünya fırlanar geri qalmaz. (durğal aylanar
durum, hal çevrilir).
durğal aylanar belə qalmaz, dünya fırlanar geri qalmaz. (durğal aylanar
durum, hal çevrilir).
(yalan dünya qalan dünya).
açıq qıl tut göz qulağ , yüz qonan var yüz köçən , gedən gəlməz, gələn qalmaz. {(dörd yaşada beş yaşa, barçıya gəlcək başa). (barçıya: hamı üçün)}.
bu gün gördüyün ertiyə qalmaz.
dirəniş bitər, dözüm qalmaz gəlirsə anı ‘‘alım, ya ölüm’’.
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
el köçsə oba qalmaz, dil çöksə el qalmaz.
gedən gedir dönmür geri, ötün ötər qalmaz yeri. (ötün: zaman).
giləm giləm gedər qalmaz, axar sular gedər qalmaz, bilginlər coşar dəniz, ondada od uçar qalmaz.
qaranlıqda iz qalmaz. (qaranlıqda kölgə yox). (istənilən iş, kimsə bilmәdәn, qaranlıqda yapılır).
aldanma aldışalara, isti qalmaz qışalara. (aldışlara: adәtlərə).
it hürürsə tula baxa qalmaz.
kitos, əğri yalançıdan dosd olmaz, sınağ düşsə, sınar doslar yar qalmaz. (kitos: ikiüzlü).
olsa açıq göz igid, gözü qalmaz diləkdə, yaşın aşsa altmışı, tovaş qalmaz biləkdə. (tovaş: tovan. güc).
azaşıb yolda qaldı yaşamlığı bilməyən, azıb yolda qalmamış iz izəyi güdləyən. (yaşamlıq: yaşam savsalı, fəlsəfəsi). (iz izək: iz nişan).
iki sevgi qovuşursa, açar güllər, iki sevgi qopuşursa, solar qalmaz.
türk tək qalmaz. (türk olasan tək qalasan, olamaz).
uslu özün övməz, doslu kişi təkəz qalmaz. (təkəz: təkiz. təkin. yalın. köməksiz. tənha < tanqa).
amac itib qurban olsa araca, güman qalmaz buyruq düşə aş aca. (buyruq düşə: qismət ola).
işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
qocalmışsan yatun qalmaz, ölüm gəlsə çatun qalmaz, köç durulsa, dəh yapılsa, gələn yetər ötün qalmaz. (yatun: yadun. bəlləyin. hafizən). (çatun: fürsətin) durulsa: yasransa. hazırlansa). (dəh yapılsa: dəng yapılsa: ağrıq, yük bağlansa). (ötün: çağ. zaman).
qurç diləyiş, qalmaz işi üstələr. (qurç diləyiş: möhkəm iradə).
qaykişinin yoldaşu üzdən suyun itirmiş, çağında durmuş işə, qalmaz işi bitirmiş. (qaykişinin: alçaq. namət). (durmuş: mütşəbbis olmuş).
güldanda bitən bitgi solar kərdiyə qalmaz. (gülgük. güldan).
sevgili könül qəmsiz, sevgisiz könül dəmli qalmaz.
kölgə alsa güvәncin, qalmaz gücün inanca. (kölgə: uydu. yalan).
gəvşəklərdən ad qalmaz, igidliklər edənlər, dəliqanlı adlanar.
hovanlarla yar olma, almalıvı alarlar, qalmaz qara yaxarlar, yaxcı günün nisgilin, yanuğ könlə qalarlar. (hovanlarla: axmaqlarla).
kim qəmivə batdı o, dünya dəmin itirdi, enginə dalmış biri, evrən gözündə qalmaz. (enginə: ummana. uqyanusa).
yalan yalın qalmaz, doğru dos tapmaz. (yalın: lüt. tək).
baş öğrəşsə övgüyə, qalmaz orun sevgiyə. (övüngə: övülməyə. tə'rifə. mədhə). (orun
yer).
belədə qalmaz.
at gedibdə qalırsa qatır, dünya sürər sona çatmaz.
dünənki bu günə qalmaz, bu günki yarına. (qalmaz: oxşamaz).
şiş küyürsə kabab qalmaz. (küyürsə
yanırsa).
eşiksiz qalan baş, işsiz qalmaz. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz).
gülə gülə qalmaz. gülər durmaz.
acun işi, qapan götdü, utan öttü, gileyliyə yer qalmaz. ( acun
evrən).
sanma keçəcəkdir güc ilə günlərin ardı, qın olsada keçdi keçəcək heç izi qalmaz.
saklı gülüş çıxsın üzə, ötər çağı sönər qalmaz. (saklı
gizli).
yaşamı ağır tutma nə olar, dağ yıxılar dərə dolar, keçən qalmaz, yatan durmaz, ölən gəlməz, yarıq küsər yardan olar. (yarıq
rəfiq).
çağrılırsan gedməli, dinmәkliyə qalmaz gərək, yoxku bayraq bildirə, yoxdur ölümdə savçılar. (dinmәkliyə: e'tiraza). (qıl yaruğun gəlmәdәn ölümdə yox savucluq, gəlsə bir gün dinmədən, çapmış gedər tinivi). (savucluq: elçilik. sözçülük. raporçuluq. quzariş vermə).
kəndi üçün dəğişdirən özünü, yerdə qalmaz , çatar sanılmaz uca.
sevəni sevən itirsə , qalmaz ışıq, tin gedər. (tin gedər
ruh uçar).
ağnasa dağ, dərələr boş qalmaz. (dağ yıxılmasa dərə dolmaz).
{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}.
açıq göz, ışıqsız, açıq ağız, paysız qalmaz!.
at əsrəgən yolda qalmaz, el əsrəgən çöldə qalmaz. (əsrəgən
əsirgəyən. qoruyan. baxan. göz olan. becərən)
heç işim yarım qalmaz, mən ölüm yarım qalsın.
verən əllər boş qalmaz. (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun). (ağzı uğra aç)
doğru işi doğru yolda yaparsan, itgi yoxun qayğırmağa yer qalmaz.
el ağzıyla ev qalmaz, ev ağzına el durar.
ot alağı boşlasan, baxcada bar gül qalmaz, yamanalar göz ötsən, yaxşılara yol qalmaz.
açıq ağız ac qalmaz
sevgi donda qalmaz.
bağışlamadan dos qalmaz.
evrən ötər kişi qalmaz söz qalar, adamlığı söz ışığiylə yaxar.
başlanışı bəllənməz, gələn gedər, duran qalmaz, bu bir bükü, bu bürküsün açan yox. (duran: yaşayan). (bükü: müəmma). (bürküsün
müəmmasın).
boşqanıb boşqıl canın qayğu yemə boş yerinə, qıl bitir qalmaz işin yaş çanağın dolmaz burun. (boşqanıb: velləyib)
qoca ardına düşən, düdükdən paysız qalmaz. (yaşlı götdə yel durmaz)

QALMAZ : Turuz Dictionary

oynaq. keçəri. durmaz.
oynaq istəklər.
qalmaz güvən özüvə, qılsan güvən özgüyə.
(çağ ötər insan doymaz, bəni adəm ölməz qalmaz).
öt keçər kişi doyumaz, yalquq oğlu banğu qalımaz. (öt: zaman).
öz kəndivi itirsən, artıq qalmaz nərsə səndə itirmək.
s

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bəniadəm, adəm nəvəsi uzun sürə sıxıntıda qalmaz, it balası büdrəməz. (ər oğlu bunğazmaz, it oğlu qolazmaz).
əkmək su dibində qalmaz, suluq odun yanmaz. (suluq: şeh. nəmli).
{iyiliyi su dibində kəmiş, başında dilə. (dibində: ayağında, altında). (kəmişmək: əkişmək. gəmişmək. gömüşmək. quylamaq)}. (əkməyi suyun tübünə (dibinə) at, betində (üzündə) topla). (əkməyi su tübünqə (dibinə) daşla, su betində (üzündə) gözlə (izlə). (elə iygilik isdə)

QALMAZ : Turuz Dictionary

-bəylik nədir bilməyən, xorlanmadıq el qalmaz.
edəri qalmaz: dəğərdən düşər.
tez qalxan işindən qalmaz: yarıqçı qarıqmaz. yarıqçı qalmaz.
yarıqçı qalmaz: yarıqçı qarıqmaz: tez qalxan işindən qalmaz