Multilingual Turkish Dictionary

SAÇALI

SAÇALI : Turuz Dictionary

saçmalı. sapmalı. sapalı. suçlu. əksikli. əsgikli. qıslı. qınlı. qınalı. qısıq. bələşik. quraşıq. qurışıq. bulaşıq. bunaşıq. quraşıq. qurışıq. xətalı

SAÇALI : Turuz Dictionary

sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. sağalı. çağalı. yağalı. sağınlı. sağılınlı. sağınlı. sağımlı. çiçəkli. < saçağlı. sağaclı. bərəli. asbarlı. tapışlı. üləşli. isili. asılı. süzəli. sapalı. duzalı. gülgülü. onğ. önğ. onğlu. bitək. verdəli. verimli. berimli. varımlı. barımlı. doğurucu. yararlı. yaraşlı. yaranlı. yaranclı. yaraclı. geçikli. gəlikli. qazaclı. qazaşlı. çaralı. kəvrikli. qıymalı. qiyməli. sağalı. yoğurlı. oğurlı. tutunclı. tutuclı. tutuşlı. olumlu. quyuqlu. quymaqlı. sütlü. üstlü. üslü. kullanışlı. işlənişli. yağlı. edinli. hasıllı. faydalı. səmərli.
bu kərə olumlu iş tutdun

SAÇALI : Turuz Dictionary

saçmalı. sapmalı. sapalı. suçlu. əksikli. əsgikli. qıslı. qınlı. qınalı. qısıq. bələşik. quraşıq. qurışıq. bulaşıq. bunaşıq. quraşıq. qurışıq. xətalı

SAÇALI : Turuz Dictionary

sağılı. sağıclı. sağışlı. sağınclı. sağalı. çağalı. yağalı. sağınlı. sağılınlı. sağınlı. sağımlı. çiçəkli. < saçağlı. sağaclı. bərəli. asbarlı. tapışlı. üləşli. isili. asılı. süzəli. sapalı. duzalı. gülgülü. onğ. önğ. onğlu. bitək. verdəli. verimli. berimli. varımlı. barımlı. doğurucu. yararlı. yaraşlı. yaranlı. yaranclı. yaraclı. geçikli. gəlikli. qazaclı. qazaşlı. çaralı. kəvrikli. qıymalı. qiyməli. sağalı. yoğurlı. oğurlı. tutunclı. tutuclı. tutuşlı. olumlu. quyuqlu. quymaqlı. sütlü. üstlü. üslü. kullanışlı. işlənişli. yağlı. edinli. hasıllı. faydalı. səmərli.
bu kərə olumlu iş tutdun