Multilingual Turkish Dictionary

SALAN

SALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(s: c ) cəllad (fars) < sallaq ( < sal).
quyruq salan: yalvac quşu. yund quşu çeşiti.
basan. kəsən.
sərbəst bıraxan. salçı.
salcuq. saltuq. salsuq. sallayan. cuman. arslan. igid.
salcuq su başı: yügrək ( iti, üyrəkli). qoşun başı

SALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

salanğ. 1qab.
iğnə salan (salanğ: qab): iğnə yastığı: iğnə köpcəyi.
iğnə salan (satan), tikəndən çox olur.
çalan. alçaldan. yenən. yerən. düşürman. düşman (: düşürən < düşürmək).
bəylik, devlət, el düşmanları.
(xəsdəlik). ağır, güc, qaçılmaz, düşürən, salan, qıran, öldürücü, vəxim olmayan: kötüçül, pisçil olmayan. iyicil: iyiçil. eykuçıl. eykiçil. sonu iyi olan.
ələ salan: qandıc. qancıq. qandıran. qandırıcı. aldatan.
ışıq saçan, salan: ışıdan. tapan. tavan. tovan. sapan. saçan.
nəxşə salan: nəxşəçi. çəkici. çəkic.
saz.
film salan: filmsaz

SALAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan, tutan, salan: qılavuz. ışıqçı. çırağçı.
qaranlıq sinamada oturacağın qılavuzsuz tapmaq çox güc olur

SALAN : Turuz Dictionary

-topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran.
topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran.
üz verən döşü çürüdüb, deşib salan kəsəl: qarayelin. maldavar yelinində (döşündə)

SALAN : Turuz Dictionary

-səssalan: bərbasan. börbasan

SALAN : Turuz Dictionary

-alan salan: firistəndə girəndə

SALAN : Turuz Dictionary

atan. uran. vuran. çalan.
quşatan: çəkuzat. əl oxu

SALAN : Turuz Dictionary

-dalına salan: izitçi. bələdçi. izçilərin başçısı. ¶-oyaq salan: qulaq açan. ¶-yola, işə salan: boşutan. ötürən. açan. azad edən.
ayağ boşutan: isala salan

SALAN : Turuz Dictionary

-dil salan düğünü, diş çözəməzi

SALAN : Turuz Dictionary


iş yola salan: iş keçirtgən. evirgən devirgən. iş üzə (düzə) qoyan bacarıqlı kişi. (keçirtgən: çəxanəndə)

SALAN : Turuz Dictionary

-düz yola qoyan, salan: düzgərən

SALAN : Turuz Dictionary

-bağ salan, bağvan olur, tovlayanın tovun alın, dağ salmasın. (ara qatanın aracın alın, yara vurmasın) (tov: > dağ: od)

SALAN : Turuz Dictionary

qana. edən.
(rata: rədə: irdə. düzən. orda. nəzm + qana: edən. salan) > {rayanə < rataqana (sanskirit). }. (ordaçı: irdəçi. diziçi. dizimçi. rişdəçi. səfə salan). (bilgisayar: bilgiləri düzənə qoyan). {ordinator (latincə): düzücü (incildən götrülmüş. fıransızcada işləkdir. tanrının adlarından)}.
qay salan
bəla gətirən.
başı baş edən dildir, başa qay salan söz.
arxı salan bir kişi, suyun içən min kişi.
tox qarın hər nə deyər, ac olan hər nə yeyər, bağın salan barın yeyər, igit varlı varın verәr

SALAN : Turuz Dictionary

-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.
sulağ salan: sumağbalan.
yol salan: yol düzəldən.
çalan salan: uçuran uçurdan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz

SALAN : Turuz Dictionary

-ışıq saçan, tutan, salan: qılavuz. ışıqçı. çırağçı.
qaranlıq sinamada oturacağın qılavuzsuz tapmaq çox güc olur

SALAN : Turuz Dictionary

-topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran.
topraq sürərkən sabanı gücə salan çox dərin kök salan, yoncamsı ot: qayış qıran.
üz verən döşü çürüdüb, deşib salan kəsəl: qarayelin. maldavar yelinində (döşündə)

SALAN : Turuz Dictionary

-səssalan: bərbasan. börbasan

SALAN : Turuz Dictionary

-alan salan: firistəndə girəndə

SALAN : Turuz Dictionary

atan. uran. vuran. çalan.
quşatan: çəkuzat. əl oxu

SALAN : Turuz Dictionary

-dalına salan: izitçi. bələdçi. izçilərin başçısı. ¶-oyaq salan: qulaq açan. ¶-yola, işə salan: boşutan. ötürən. açan. azad edən.
ayağ boşutan: isala salan

SALAN : Turuz Dictionary

-dil salan düğünü, diş çözəməzi

SALAN : Turuz Dictionary


iş yola salan: iş keçirtgən. evirgən devirgən. iş üzə (düzə) qoyan bacarıqlı kişi. (keçirtgən: çəxanəndə)

SALAN : Turuz Dictionary

-düz yola qoyan, salan: düzgərən

SALAN : Turuz Dictionary

-bağ salan, bağvan olur, tovlayanın tovun alın, dağ salmasın. (ara qatanın aracın alın, yara vurmasın) (tov: > dağ: od)

SALAN : Turuz Dictionary

qana. edən.
(rata: rədə: irdə. düzən. orda. nəzm + qana: edən. salan) > {rayanə < rataqana (sanskirit). }. (ordaçı: irdəçi. diziçi. dizimçi. rişdəçi. səfə salan). (bilgisayar: bilgiləri düzənə qoyan). {ordinator (latincə): düzücü (incildən götrülmüş. fıransızcada işləkdir. tanrının adlarından)}.
qay salan
bəla gətirən.
başı baş edən dildir, başa qay salan söz.
arxı salan bir kişi, suyun içən min kişi.
tox qarın hər nə deyər, ac olan hər nə yeyər, bağın salan barın yeyər, igit varlı varın verәr

SALAN : Turuz Dictionary

-suyu salan, qoyan görəvli: suvsal. (suvsar) subaşı.
sulağ salan: sumağbalan.
yol salan: yol düzəldən.
çalan salan: uçuran uçurdan. volör viyolör. dozd o mütəcaviz