Multilingual Turkish Dictionary

TAĞINI POZMAQ

TAĞINI POZMAQ : Az Turkish Farsi

اص.کسی را خراب کردن. عیش کسی را به هم زدن. برنامه‎های کسی را برهم زدن