Multilingual Turkish Dictionary

TABLAMAQ

TABLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tavlamaq. tovlamaq. {təbləmək. təlbəmək. talbamaq. (bl < > lb\ b < > p ) təpləmək. təlpəmək. talpamaq. taplamaq. təpmək.}.
tabınmaq. taplamaq. tapmaq. istəmək. razı olmaq. boyun əğmək. ibadət edmək.
toğlamaq. yerinə salmaq. cürləmək. saptamaq. sazlamaq. yengəlləmək. yüngülləmək. rahatlamaq.
yerivi tabla.
işlərizi tablayın gəlin.
tablan yola çıxdı.
sözü ağzında tabla, sonra de.
tab görmək: yaxcı uyğun tapmaq. sayqı göstərmək. uyqulamaq. bəyənmək. uyğun bilmək. onaylamaq. doğrulamaq. saplamaq. sanlamaq. qəbul edmək. razı olmaq.
könlü tapladı.
o yeməyi çox tapladı.
qutlamaq. təbrikləmək.
izləmək. əsir edmək.
kim kimi tablayacaq, görəcəyik.
nərsəni əlləyərək, kəsib yontaraq, döğərək yararlı duruma salmaq. dəmiri döğərək, ititmək, yassı yatıqlamaq. ititmək. biləmək. kəsginləmək. açmaq.
çəlik, çalqı taplamaq.
nacağı taplamaq.
pıçağ, qəmə tablamaq.
xəmir kündəsini tablamaq: açmaq.
uğramaq. həds vurmaq. kəstirmək.
lap iyi taplamışım: elə dediyim çıxdı.
nəhayət ağlı tapladı: razılaşdı. ağlına batdı.
toy işlərin tablamaq. toplum soruların tablamaq: bəlləmək. təxminləmək.
örtük, üstlük, taxatlıq, miz kimi nərsələr düzəltmək. nərsəni, bir işə uyqun duruma gətirmək.
ət taxdası tablamaq.
tüvləmək. qızdırmaq.
dabana tüv deyib qaçdı: dabanın gızışdırıb qaçdı. dolayı, sezdirmədən, bəlirmədən, hisseddirmədən kimsəyə baxmaq, kimsəni güdmək.
yavaşlamaq. axsamaq. ləngimək. ağırlaşmaq. savsamaq. sürətin almaq.
istəğinə kefinə görə, bəğənisinə, könlüncə, sevdiyinə, öz başına davranmaq. dolandırmaq.
tullamaq. nərsəni vurmaq üçün qaldırıb, dalqabaq edib tullamaq.
çalqı tablamaq: orağın ağzın döğərək kəsginləşdirmək.
dövmək. ursalamaq

TABLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

təpib, vurub itilətmək. qızışdırmaq

TABLAMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax tablaşmaq. Bu dərdə tablamaq müşkül olsa da; Eşqsiz ürəyi daş sanıram mən. B.Vahabzade.
De, niyə qa-çaqsan aranyerindən?
Doğrusu, istiyə tab-lamıram mən. H.Hüseynzade.

TABLAMAQ : Az Turkish Farsi

مص.تابلاشماق