Multilingual Turkish Dictionary

TALMA

TALMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalma.
dalınc. qərq olma. istiğraq.
dalış. içinmə. içənmə. keçinmə. keçiş. keçmə. batma. batış. çöküm. çöküş. sapış. sapım. gömüş. girişmə.
uçurum başı, uçmaq öğrətir, dənizə dalma, üzmək öğrətir.
ipək böcəklərinin ilk yuxuya dalması: qarınca yuxusu

TALMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalma. çalma. çaldav. çəlmə. ildik. baldaq. əngəl

TALMA : Turuz Dictionary

-gözdə olur gözəlliklər, dalma gözə gözəlim, birisinə sevilsən oxşar əlin, dalar sana gözəlin

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.
dişləmə. çalma.
dalma!. dalınma!.
ayrılma!. çıxma!. qopma!.
dalığma!. dağılma!. sapma!. çaşma!.
dalığmayın birgəşin.
indivi danma keçmişə dalma
dalma sözün dalına, işən işə yaşamda. (işən
inan)

TALMA : Turuz Dictionary

ayrılıq sal, içinə dal: ayrılıq sal, üstünü al. ayır buyur. bölyönət. bölüb, nifaq salıb istədiyi yönə sürmək. parçala hükm ed. təfrəqə salıb, hümün sürmək

TALMA : Turuz Dictionary

-keçmiş günün yadına dalma, gələcək günün dadını alma. {başlıq (özlük. şəxsi) yaşamda, keçrilən xoşluq acıları quylamalı, gün yaşamın başarı ilə, könüllə keçirib sürməli, gəlməmiş günün dadına aldanmamalı}

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.həmlə.
ürək dalması: həmleyi qəlbi

TALMA : Turuz Dictionary


keçmiş yaşı qocaldar, umut onu ucaldar, sən dalma heç keçmişə, keçmiş günün puçaldar. (yaşı: gənci)

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.
təlmə. dəli. məcnun.
dalqın. öz içinə, xiyalına batmış olan.
şirzə.
dalım. çalma. çalım. salma. salım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
dalma dalın (darma dağın) edmək: dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək.
dağa dəğsə, dalğatır ( dağı vursa, dağ dalğan).
dalma dalıtmaq: darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın) edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək.
dağa dəğsə, dalğatır ( dağı vursa, dağ dalğan)

TALMA : Turuz Dictionary

dalma. dəlmə. çalma. çəlmə. kəmənd. gəmənt. salqa. çalqa. çilgə. girik. ucu ilməkli, ilgəkli, yağlı, yaxud qayqan uzun ip, sicim. nərsiyə keçirildiyilib çəkəndə sıxıştırır. avlamada, asmada işlənilir

TALMA : Turuz Dictionary

-gözdə olur gözəlliklər, dalma gözə gözəlim, birisinə sevilsən oxşar əlin, dalar sana gözəlin

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.
dişləmə. çalma.
dalma!. dalınma!.
ayrılma!. çıxma!. qopma!.
dalığma!. dağılma!. sapma!. çaşma!.
dalığmayın birgəşin.
indivi danma keçmişə dalma
dalma sözün dalına, işən işə yaşamda. (işən
inan)

TALMA : Turuz Dictionary

ayrılıq sal, içinə dal: ayrılıq sal, üstünü al. ayır buyur. bölyönət. bölüb, nifaq salıb istədiyi yönə sürmək. parçala hükm ed. təfrəqə salıb, hümün sürmək

TALMA : Turuz Dictionary

-keçmiş günün yadına dalma, gələcək günün dadını alma. {başlıq (özlük. şəxsi) yaşamda, keçrilən xoşluq acıları quylamalı, gün yaşamın başarı ilə, könüllə keçirib sürməli, gəlməmiş günün dadına aldanmamalı}

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.həmlə.
ürək dalması: həmleyi qəlbi

TALMA : Turuz Dictionary


keçmiş yaşı qocaldar, umut onu ucaldar, sən dalma heç keçmişə, keçmiş günün puçaldar. (yaşı: gənci)

TALMA : Turuz Dictionary

dalma.
təlmə. dəli. məcnun.
dalqın. öz içinə, xiyalına batmış olan.
şirzə.
dalım. çalma. çalım. salma. salım. çıtım. çıtma. satma. sapma. döğü. örs. çırpı. çarpı. soxu. sədmə. sədəmə. zərər. ziyan.
dalma dalın (darma dağın) edmək: dalma dalıtmaq. darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək.
dağa dəğsə, dalğatır ( dağı vursa, dağ dalğan).
dalma dalıtmaq: darma dalıtmaq. darma dağınlatmaq. dalma dalın (darma dağın) edmək. dalğatmaq. dağıtmaq. dalamaq. talamaq. əzmək.
dağa dəğsə, dalğatır ( dağı vursa, dağ dalğan)

TALMA : Turuz Dictionary

dalma. dəlmə. çalma. çəlmə. kəmənd. gəmənt. salqa. çalqa. çilgə. girik. ucu ilməkli, ilgəkli, yağlı, yaxud qayqan uzun ip, sicim. nərsiyə keçirildiyilib çəkəndə sıxıştırır. avlamada, asmada işlənilir