Multilingual Turkish Dictionary

TALQALANMAQ

TALQALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalgalanmaq.
dalaşmaq. talaşa düşmək. qayğılanmaq.
çıpıldamaq. çalqalanmaq. tolqunlanmaq.
taltumlaşmaq. təlatümləşmək. çoqralmaq. covlalmaq. covlanmaq. coşub, qalxıb qaynamaq. şuluğlaşmaq.
qoruqlanmaq. salxım bağlamaq.
möjlənmək.
su ərkəkləndi.
onun yeyni ərkəkləndi: tükləri biz biz durdu.
qummaq.
su qumdı.
çalqanmaq. çalqalanmaq (ç < > s ) salqanmaq. sallanmaq. sarsılmaq. möjlənmək.
qomunmaq. qabınmaq. qabarlanmaq. həyəcanlanmaq. çapınmaq. çabalanmaq. qamcınmaq. bulqanmaq. qalqupmaq. qapıqmaq. qondalmaq. dalqanmaq.
şuluqlaşmaq. çoqraşmaq. covlaşmaq. covlanmaq. coşub. qalxıb qaynamaq

TALQALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqalanmaq.
dalqulanmaq. çalqalanmaq. dalqa dalqa sallanmaq. dəniz oynamaq.
sarığın sərbəs buraxılıb, dalqalanan ucu: dalyasan.
dalbadalmaq. dağqalanmaq

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalğalanmaq. dalğınmaq. oğunmaq. koğunmaq. sınğınmaq. saçınmaq. saçğınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. həyəcanlanmaq. ayqaşmaq. ayaşmaq. uyqaşmaq. uyaşmaq. müztərib, pəri

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

-aslaq bayrağın, parçanın yellə çalınıb, dalqalanmağından çıxan səs: yeləp.
yeləp yeləp əsən bayraqlar

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq. qomunmaq. qopunmaq. qaynamaq. bir işə götürülmək, can atmaq. bir arzı içində oyanmaq

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) əsinmək. (uçunmaq.uçğunmaq) talbalanmaq. təlbələnmək. çalqalanmaq. yelpələnmək. yalpalanmaq. (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq. bocalamaq. boğcalamaq. bükcələnmək. çabalamaq. enib çıxmaq. (gedib gəlmək) səğdələmək. qərarsız olmaq

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq.
dolqalanmaq. qoralanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması.
yalbalanmaq. yalpalanmaq. çalbalanmaq.
bayraqlar yalbalandı.
üsənmək. üsgənmək. möjlənmək

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalğalanmaq. dalğınmaq. oğunmaq. koğunmaq. sınğınmaq. saçınmaq. saçğınmaq. sovlanmaq. hovlanmaq. tovlanmaq. tovalanmaq. döğlənmək. qovlanmaq. qovulanmaq. qoğlanmaq. qoğulanmaq. qorlanmaq. həyəcanlanmaq. ayqaşmaq. ayaşmaq. uyqaşmaq. uyaşmaq. müztərib, pəri

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

-aslaq bayrağın, parçanın yellə çalınıb, dalqalanmağından çıxan səs: yeləp.
yeləp yeləp əsən bayraqlar

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq. qomunmaq. qopunmaq. qaynamaq. bir işə götürülmək, can atmaq. bir arzı içində oyanmaq

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) əsinmək. (uçunmaq.uçğunmaq) talbalanmaq. təlbələnmək. çalqalanmaq. yelpələnmək. yalpalanmaq. (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq. bocalamaq. boğcalamaq. bükcələnmək. çabalamaq. enib çıxmaq. (gedib gəlmək) səğdələmək. qərarsız olmaq

TALQALANMAQ : Turuz Dictionary

dalqalanmaq.
dolqalanmaq. qoralanmaq. salmanın (mövün, üzüm ağacının) qoraya dolması.
yalbalanmaq. yalpalanmaq. çalbalanmaq.
bayraqlar yalbalandı.
üsənmək. üsgənmək. möjlənmək