Multilingual Turkish Dictionary

TALQIC

TALQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıc.
dalqaç. dalsıc. dalaş. təlaş. dalqaş. qıvrış. qıvırış. sə;y. qoşuş. çapış. çapıç. çalqış. çalış.
axıcı. axarlı. axımlı. oynaq. qıvraq. canlı. başarıqlı. ustal. sivir. zirək. zeyrək. sever. çapıq. çabuk. hərəkətli.
dalquc. xəbərçi. muxbir. casut. casus. çaşıt.
şiftəgi.
dalqıc. dalan. girizən. gizirən. girişən. girgin. girilgən. sırtıq. keçmə. geçmə. soxulqan. sovulcan. qatılqan. qatığan. fizul.
kovqac. kovaş. kuvaş. cumac. qəvvas.- sınavlı dalqıc: qurbağakişi. balıqkişi

TALQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıc. dalıc. dalıcı. tumuçu. cumucu. çökəs. ğəvvas.
dalğac daldırmaq.
dalğıc quş: balıq tutmaq üçün suya dalan quş

TALQIC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıc. gərik. çəkiş. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə;. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

TALQIÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqıç. çəkiş. gərik. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. atış. utuş. oduş. alşıq. təmə;. tamah. yapas. qılas. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. çıxarı. qırxım. ayrıntı. təfərrü

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. qapala. qabala. ayrıc. məhək. sayı. əyar

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. ayrı. başqa. qayrıq

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc.
gen. gən. uzaq. ayrı.
soruları gen gen araştırın.
kimi kimə gen gərək, dosdu dosda yan gərək.
gen. qıraq. qol. yan. yant. qoyaq. uzaq. ayrı. gənğıy. genğıy. gənğır. genğır.
genğıyda durma, yaxın gəl.
genğıydan pisə oxşamır

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc.
dalqış. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
dalqıq. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar)

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. çıxarı. qırxım. ayrıntı. təfərrü

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. qapala. qabala. ayrıc. məhək. sayı. əyar

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc. ayrı. başqa. qayrıq

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc.
gen. gən. uzaq. ayrı.
soruları gen gen araştırın.
kimi kimə gen gərək, dosdu dosda yan gərək.
gen. qıraq. qol. yan. yant. qoyaq. uzaq. ayrı. gənğıy. genğıy. gənğır. genğır.
genğıyda durma, yaxın gəl.
genğıydan pisə oxşamır

TALQIC : Turuz Dictionary

dalqıc.
dalqış. anlaş. anğaş. anğış. anlac. anğac. anğıc. tanlaş. tanğaş. tanğış. tanlac. tanğac. tanğıc. sanaş. sanğaş. sağaş. sayaş. sanac. sanğac. sağac. sayac. sanış. sanğış. sağış. sayış. sanıc. sanğıc. sağıc. sayıc. ayraş. ayrış. ayrac. ayrıc. barğaş. barğış. barğac. barğıc. təşxis.
dalqıq. sürüklü. sürəkli. sürgəli. ötəli. quyruqlu. arxaq. arxalı. ardıvar. ardıcıl. ayaqlı. dayimi. idaməli. mudavim. (dünbalədar)