Multilingual Turkish Dictionary

TALQIN

TALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

alığ. alnığ. pərişan

TALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalğın.
dağnıq. kəmsür. düşgün. düşmüş.
kəmsür. düşgün. dağnıq.
alqın. alaq. baxarkor. baxakor. çevrəsində olub bitənləri görməmək.
dağqın. çökgün. çökmüş. çökək. çökük. çökül. çökün. çöküt. çökət. halsız. pərişan.
dalqqan. dağılqan. unutqan.
sınıq. sınqın. pərişan.
dalqıq. dalıq. alıq. dincsiz > dişsiz. sıxıntılı. gücün. müztərib. rahatsız.
dalqın dalqın düşünərkən, buğu ilə oynamaq: buğ falı.
nərsiyə dalqın, bayqın, donuq baxmaq: göz dalmaq.
özündə olan. özünə, içinə dalqın: içinə qapanıq. duyquların dışa vurmayan

TALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalğın. pozğun. pərişan

TALQIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalqın.
bax > talqan. dalqın. arsar. sıxıntılı. şaşqın. quşqulu. sant. axmaq. abtal. sərsəm. diqqətsiz. dalqın. sər. sərik. diqqətsiz. bunaq. sarqay. düşüncəli. sarquna. alıq. büknüt. danqalaq.
talqın olmaq: səriqmək. unutqan olmaq.
dalmış. keçinmiş. kəndindən keçmiş. bihuş. mədhuş.
ısıtmadan dalqın yatır.
ısıtmadan sonra bir dalğınlıq gəldi.
ağladı ağladı dalğın düşdü.
unutqan. alıq. ağlı başında olmayan. gic.
elə o dalğın kişidir.
dalğın uşaq.
oğlunu itirməsi, onu dalğına saldı.
dalqınlığı burax qıl, ayağ üstündə durqıl.
osanğ: gic. qafil

TALQIN : Turuz Dictionary

dalğın.
(dağalı. dalağı. dağqın. dağılmış. dalığmış). dalığ. (
törtökük. müşəvvəş.
dalağay. yayıq. seyrək.).
dalğın!. dalığ!. dağıl!.
məhv ol.
yayıl.
seyrəl.
səril. sərvil. savrul. saçul.
(sərf, xərc ol).
dalqın dolqun: dalıq doluq: cəzr mədd

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın.
fikirli. tumuq.
qayqın. fikirli

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın. darqın. müşəvvəş. müztərib. iztirablı.
sevilməyə alqın, sevilməməkdən dalqın olan, kəndin ucuz satar. (alqın: aşiq)

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın. gənləti. genləti. əsgi, uzaq, ayrı düşmüş olan.
genləti doslar.
genləti doslar yığnağı

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın.
çox dərin.
dalma. öz içinə, xiyalına batmış olan.
şirzə

TALQIN : Turuz Dictionary

dalğın.
(dağalı. dalağı. dağqın. dağılmış. dalığmış). dalığ. (
törtökük. müşəvvəş.
dalağay. yayıq. seyrək.).
dalğın!. dalığ!. dağıl!.
məhv ol.
yayıl.
seyrəl.
səril. sərvil. savrul. saçul.
(sərf, xərc ol).
dalqın dolqun: dalıq doluq: cəzr mədd

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın.
fikirli. tumuq.
qayqın. fikirli

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın. darqın. müşəvvəş. müztərib. iztirablı.
sevilməyə alqın, sevilməməkdən dalqın olan, kəndin ucuz satar. (alqın: aşiq)

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın. gənləti. genləti. əsgi, uzaq, ayrı düşmüş olan.
genləti doslar.
genləti doslar yığnağı

TALQIN : Turuz Dictionary

dalqın.
çox dərin.
dalma. öz içinə, xiyalına batmış olan.
şirzə