Multilingual Turkish Dictionary

TALQUC

TALQUC : Arin Turkish Etimology Dictionary

dalğuc
> dəhliz. girşik. girişik. ərəfə.
dalqıc. xəbərçi. muxbir. casut. casus. çaşıt.
ürək girşiyi, dalğuci, dəhlizi: dərbəçə. dalbaça. dalbaçıq. dəriçə. qapacıq

TALQUÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

talğuç. iki nəyi bərkitmək üçün ortasına soxulan tikə. heyvan sırtına yüklətilən yükü sıxıtırmaq üçün kullanılan dal, ağac

TALQUC : Turuz Dictionary


görməsə dalqa üzən, ol olamaz dalquc əri

TALQUC : Turuz Dictionary

dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq).
yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq.
iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə.
bu yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur).
çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın.
nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan tikə.
bu masanın sol ayağını dalqıcla oynaqlamasın.
işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan, qoyulan tikə.
dəğirman çərxinin dalğıcın bərkit axmasın.
qapını dalğıcla yel çırpmasın.
darquc. dilgic. qəmə. bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib, burulan çubuğ.
darquc. dilgic. qəmə. iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə

TALQUC : Turuz Dictionary


görməsə dalqa üzən, ol olamaz dalquc əri

TALQUC : Turuz Dictionary

dalğuc. ( < dalmaq: soxmaq. soxulmaq).
yük ipini sıxmaq üçün bir tikə təxdə ipə ilişdirib burmaq.
iki nərsənin arasın doldurmaq yerləşdirilən tikə.
bu yarıqı dalğıcla (dalqucla doldur).
çəkişin sapın dalğıcla çıxmasın.
nərsənin düzənin (səthin) dəngəsin, tarazın qorumaq üçün ayağı altına soxulan tikə.
bu masanın sol ayağını dalqıcla oynaqlamasın.
işləyən çərxin axmaması üçün, açıq qapının bağlanmaması üçün soxulan, qoyulan tikə.
dəğirman çərxinin dalğıcın bərkit axmasın.
qapını dalğıcla yel çırpmasın.
darquc. dilgic. qəmə. bağlanmış yükün bağın sıxıb bərkitmək üçün iplə yükün arasına keçirilib, burulan çubuğ.
darquc. dilgic. qəmə. iki nərsəni birbirinə kiplətmək üçün aralarına daldırılan diləşə, işgə tikə