Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞIŞ

ULAŞIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşma. görüşmə. düşüşmə. iltənmə. iltəniş. yetinmə. yetiniş. saplanma. saplanış. bağlanış. bağlanma. birkinmə. birkişmə. birkiniş. birləşmə. qavuşma. əklənmə. əkləniş. qatılma. qatılış. iltihaq. mülhəq, vəsl olma

ULAŞIŞ : Turuz Dictionary

ulaşış. iləşiş. {tıransmisyon. girboks. intiqal. nəql. ibur. irsal. muxabirat. muxabirə}

ULAŞIŞ : Turuz Dictionary

ərişiş. qazanış. yetiniş. ediniş

ULAŞIŞ : Turuz Dictionary

ulaşış. iləşiş. {tıransmisyon. girboks. intiqal. nəql. ibur. irsal. muxabirat. muxabirə}

ULAŞIŞ : Turuz Dictionary

ərişiş. qazanış. yetiniş. ediniş