Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏR TUTMAQ

XƏBƏR TUTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

izəmək izək soraq edmək. soramaq.sorab durmaq.
səni əsən yeldən, uçan quşdan izədim.
izədim sorağ çıxmadı: soradım, iz, xəbər çıxmadı.
arınma, izə qıl: ərinmə, soruş.
izəyən çatdı, kitəyən batdı.
bilmədiyin izələ, bildiklərin gizəmə

XƏBƏR TUTMAQ : Turuz Farsca - Türkce

soraşmaq