Multilingual Turkish Dictionary

XƏBƏR VERƏN

XƏBƏR VERƏN : Turuz Farsca - Türkce

salıqçı xəbərçi. bildirivçi