Multilingual Turkish Dictionary

XANƏNİŞİN

XANƏNİŞİN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] Evden bayrra çrxmayan, gününü evde keçiren, daim evde olan, adamlar arasrna çrxmayan. Xanənişin adam. □ Xanənişin etmək
birine ceza olaraq evden kenara çrxmağa, cemiyyete qarrşmağa icaze vermemek, yaxud her hansr bir sebebe göre camaat arasrna, evden bayrra çrxa bilmemesine sebeb olmaq. [Qetibe xatun Seba xanrma:] [Qrzrl Arslan] qazıları, ruhaniləri, əyanları və vəzirləri həbsə alır, sürgünə göndərir, xəlifə tərəfindən təsdiq edilən padşahı xanənişin edir(di). M.S.Ordubadi. Xanənişin olmaq
her hansr bir sebebe göre gününü evde keçir-mek, evden bayrra çrxa bilmemek, xarici alemle elaqeni kesmek. [Gülsümün] atası
da o qədər qocaldı ki, daha gözləri qüvvət-dən düşüb, başmaq tikməyə qadir olmayıb xanənişin oldu. Ə.Haqverdiyev. Xanənişin olmuş (f.sif.) Molla Qasım bir dəfə bir yı-ğıncağa getmişdi. S.S.Axundov.