Multilingual Turkish Dictionary

XARDAL

XARDAL : Azerbaijani English Dictionary

I. i. mustard II. s. mustard; xardal dənəsi mustard seed; xardal qazı mustard gas; xardal yağı mustard oil; xardal yaxısı tib. mustard plaster; xardal yaxısı qoymaq to put* a mustard plaster [on], to apply a mustard plaster [to]; xardal qabı mustard-pot

XARDAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
bot. Xaççiçekliler fesile-sinden xrrda sarr çiçekleri ve meyvesi olan
ot bitkisi. Xaççiçəklilər fəsiləsinə bir sıra kələm, turp, vəzəri kimi qiymətli tərəvəz bit-kiləri, xardal kimi yağlı bitkilər, mixəkgülü, şəbbugülü kimi bəzək bitkiləri daxildir. H.Qedirov.
Xöreye keskin dad vermek üçün bu bitkinin üyüdülmüş tumlarrndan hazrrlanan şire. □ Xardal yaxısı
xardal yaxrlmrş (sürtülmüş) kağrz parçasr (müalice meqse-dile işlenir).