Multilingual Turkish Dictionary

XUDAVƏND

XUDAVƏND : Turuz Farsca - Türkce

igə iyə. tarı. malik. ağa.
ev igəsi

XUDAVƏND : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas.
Allah, Tanrr. [Molla Qurban Ferruxa:] Xudavənd təbarək və təala ruzini həmişə artıq eləsin, inşallah. Ə.Veliyev. □ Xudavəndi-aləm (Allahrn vesflerinden biri, dünyanrn sahibi, ağasr)
Allah. Bu surətdə nə səbəbə xudavəndi-aləm özünün kitabını gətirən-
lərin dinlərindən bir neçə min il əvvəl belə cürbəcür batil dinlərin meydana çıxmasına razı olmuşdur. M.F.Axundzade. [Srğrrçr:] Indi, əmi, get, bax gör xudavəndi-aləm nə cür gözəlləryaradıb. "Aşrq Əlesger".
Xudavənda (bezen xudaya-xuda-vənda) şeklinde nida
ay Allah! ey Tanrr! (Allaha xitab). Fələk qoymaz ki, ol mahə verim mən canımı bir gün; Xudavənda, bi-lirsən kim, deyildir himmətim naqis. S.Ə.Şirvani. [Xrrda xanrm:] Xudavənda, görəsən mənim kimi də dünyada bir bədbəxt varmı? N.Vezirov. [Mersiyexan:] Xudaya-xudavənda! Bu nazənin sənəm huriyi-riz-vanmı? çemenzeminli.