Multilingual Turkish Dictionary

XYLONITE

XYLONITE : English Azerbaijani Turkish

sellüloid [kino lentləri, fotoqrafiya plyonkaları və s. hazırlamaq üçün bərk elastiki və şəffaf sellüoz maddə]