Multilingual Turkish Dictionary

UCALIM

UCALIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucalış.
ucalma. ulalma. ulalış. ulalım. yüksəlmə. yüksəliş. yüksəlim.yücəlmə. yücəliş. yücəlim. osurma. osuruş. osurum. üslənmə. üsləniş. üslənim. böyüşmə. böyüşüş. böyüşüm. boyatma. boyatış. boyatım. yaprama. yaprayış. yaprayım. abrama. abrayış. abrayım. ərkinmə. ərkiniş. ərkinim. gəlişmə. gəlişiş. gəlişim. gülüşmə. gülüşüş. gülüşüm. gülləşmə. gülləyiş. gülləşim. ilərləmə. ilərləyiş. ilərləyim. inkişaf edmə. e;tila;. pişrəft.
kərəmpə. üstük > estiğ. setiğ (fars). uc. yüksəlim. qalxım. siud. zirvə. uruc nuqtəsi. təpə, dağın, böyük nərsənin ən yuxarsı, zirvəsi, ən yüksək yeri, ucu. yuxar. baş. təpə. çıxat. duruq. doruq (
< durmaq.
< tuqur. toqur: düğün. ). qullə