Multilingual Turkish Dictionary

ULNAŞIM

ULNAŞIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulanma. ulanım. ulnalım. qatılma. qatılış. qatılım. əklənmə. əkləniş. əklənim. saplanma. saplanış. saplanım. yapşınma. yapşınış. yapşınım. inzimam. əlavələnmə

ULNAŞIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulnaşış. ulnaşma. ulnaşıt. ilnəşmə. ilnəşiş. (yarıq, ayrıq, qırıq, sınıq nərsədə). birləşmə. birləşiş. birnişmə. birnişiş. bitnişmə. bitnişiş. bitnişim. bitnişit. bağşınma. bağşınış. bağnaşma. bağnaşış. barnaşma. barnaşım. barnaşış. barnaşıt. varnaşma. varnaşım. varnaşış. varnaşıt. calnaşma. calnaşış. çatnışma. çatnışım. çatnışış. çatnışıt. çapnışma. çapnışım. çapnışış. çapnışıt. tapnışma. tapnışış. yapnışma. yapnışış. yamnaşma. yamnaşış. qatnışma. qatnışış. sapnışma. sapnışış. qaynaşma. qaynaşım. qaynaşış. qaynaşıt. qavuşma. qavşuş. qavnaşma. qavnaşım. qavnaşış. qavnaşıt. qovuşma. qovşuş. qovnaşma. qovnaşım. qovnaşış. qovnaşıt. düşnüşmə. düşnüşüş. tutnuşum. tutnuşma. tutnuşuş. tutnuşut. tutnuşış. ərnişmə. ərnişim. ərnişiş. ərnişit. əğnişmə. əğnişim. əğnişiş. əğnişit. əknişmə. əknişim. əknişiş. əknişit.yetnişmə. yetnişim. yetnişiş. yetnişit. gəlnişmə. gəlnişim. gəlnişiş. gəlnişit. vəsl, müttəsil olnuşma. ittisal. vəsl olma