Multilingual Turkish Dictionary

UMSAYIŞ

UMSAYIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

umranma. umrantı. umranış. umsanış. yumranma. yumrantı. yumranış. yumrayış. yumsanış. yumsayış. imrənti. imrənmə. imrəniş. imrəyiş. imsəyiş. imsəniş. imlənmə. imlənti. imləniş. yaxşınma. yaxşınış. yaxşıntı. yaxsayış. yaxsanış. xoşlama. xoşlantı. xoşlanış. xoşsayış. xoşsanış. oxsanış. oxsayış. oxsantı. oxsanma. oxşanma. oxşanış. oxşayış. oxşantı. tutsunma. tutsunuş. tutsuntu. tutsayış. tutsanış. gözsünmə. gözsüntü. gözsünüş. gözsəyiş. gözsəniş. düşsünmə. düşsüntü. düşsünüş. düşsəyiş. düşsəniş. çalsınma. çalsıntı. çalsınış. çalsayış. çalsanış. bəğənmə. bəğəniş. bəğənti. bəğsəyiş. bəğsəniş. əğsənmə. əğsəniş. əğsənti. əğsəyiş.çəksinmə. çəksinti. çəksiniş. çəksəyiş. çəksəniş. gözü qalma. istənmə. istəniş. islənti. issəyiş. issəniş. qibtə