Multilingual Turkish Dictionary

DAHA DA

"DAHA DA" IN Other Languages

DAHA DA : Turkish Turkish

karşılaştırma derecesini vurgular