Multilingual Turkish Dictionary

DAMA TAŞI GİBİ

DAMA TAŞI GİBİ : Turkish Turkish

sık sık bir yerden başka bir yere giden ya da atanan