Multilingual Turkish Dictionary

English Azerbaijani Turkish

English Azerbaijani Turkish
YOUNGSTER : English Azerbaijani Turkish

cavan [oğlan]

YOUR : English Azerbaijani Turkish

pron sənin, sizin

YOUR, : English Azerbaijani Turkish

[samitlərdən qabaq tam forması], yo [samitlər qarşısında zəif forması], yoor [saitlər qarşısında tam forması], yor [saitlər qarşısında zəif forması]sizin, sənin; özünün, öz, özünüzün

YOURS : English Azerbaijani Turkish

pron səninki, sizinki

YOURSELF : English Azerbaijani Turkish

1] refl. pron. özünü; özün; look at yourself özünüzə baxın 2] emphatic pron. [ gücləndirmək üçün] özünüz, özün; you know it yourself bunu siz özünüz bilirsiniz [özün bilirsən]; you came to yourself siz özünüzə gəldiniz [özünə gəldin]; you are not yourself siz həmin adam deyilsiniz, siz özünüzdə deyilsiniz; do it by yourself bunu özünüz edin, özünüz eləyin

YOURSELVES : English Azerbaijani Turkish

1] özünüzü, özünüz, özünüzə 2] özünüz [emphatic pron.] mə;nanı gücləndirmək üçün you know it yourselves bunu siz özünüz bilirsiniz you came to yourselves rather late siz çox gec özünüzə gəldiniz you will do the work all by yourselves bu işi siz özünüz tam müstəqil edin

YOUTH : English Azerbaijani Turkish

1] gənclik, cavanlıq 2] cavan oğlan, gənc oğlan 3] gənclər, cavanlar

YOUTHFUL : English Azerbaijani Turkish

gənc cavan; gəncliyə xas olan; cavan görünən, gənc görünən

YUGOSLAV : English Azerbaijani Turkish

a. Yuqoslaviya
n. yuqoslav; yuqoslav qızı [qadını]

Z,Z : English Azerbaijani Turkish

ingilis əlifbasının iyirmi altıncı hərfi

ZEAL : English Azerbaijani Turkish

qeyrət, sə;y, cəhd, həvəs

ZEALOUS : English Azerbaijani Turkish

çox sə;yli, çalışqan, qeyrətli, cəhd göstərən

ZEPHYR : English Azerbaijani Turkish

1] [Z] qərb küləyi 2] xəfif yel, yel, nəsim [poeziyada]

ZERO : English Azerbaijani Turkish

1] sıfır; heç 2] sıfır nöqtəsi [şkalanın] 3] attr. zero hour а] hərb. hücum vaxtı б] həlledici an, həlledici saat, həlledici vaxt

ZEST : English Azerbaijani Turkish

1] böyük maraq, həvəs 2] xüsusiyyət, məğz

ZINC : English Azerbaijani Turkish

1] sink 2] attr. zinc white sinkli ağ boyaq

ZIP : English Azerbaijani Turkish

1] güllə vıyıltısı, güllə səsi; vıyıltılı səs 2] enerji; zirəklik, diribaşlıq, çeviklik; sür;ətlilik
v. zip up tə;cili düymələmək, tələm-tələsik düymələmək

ZIP-FASTENER : English Azerbaijani Turkish

molniya [düymə, ilgək]

ZIPPER : English Azerbaijani Turkish

bax. zip-fastener

ZODIAC : English Azerbaijani Turkish

zodiak [planetlərin göydə hərəkət etdiyi dairə] signs of the zodiac Zodiak bürcləri

ZONE : English Azerbaijani Turkish

n zona, ərazi, qurşaq

ZONE : English Azerbaijani Turkish

n. zona, qurşaq; zolaq; rayon, bölgə
v. qurşamaq; əhatə etmək, dövrələmək

ZOO : English Azerbaijani Turkish

dan. zoopark, heyvanxana